Genusvetenskap B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GN005

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GN005
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 22 november 2016
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Behörighetskrav

Genusvetenskap A, 30 hp, eller Feministiska studier A, 30 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera och använda genusvetenskapliga teorier i olika sammanhang
  • diskutera och problematisera genusvetenskapliga begrepp och forskningsfrågor
  • praktiskt tillämpa ett urval metoder inom genusvetenskapen och kritiskt diskutera metodvalets konsekvenser och metodologiska problem
  • använda och integrera genusvetenskapliga metoder och teorier i genusvetenskapliga analyser
  • planera, genomföra och presentera en liten genusvetenskaplig undersökning
  • kritiskt granska andras arbete och ta emot kritik av sitt eget
  • skriftligen och muntligen kommunicera fördjupade kunskaper till andra

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser som ger fördjupade och breddade kunskaper inom ämnet genusvetenskap. Särskilt vikt läggs vid träning i att tillämpa olika metoder och teoretiska perspektiv samt att utveckla den analytiska förmågan och det akademiska skrivandet.

B1: Genusteoretisk fördjupning, 7,5 hp

Delkursen ger fördjupad och breddad kunskap om olika genusvetenskapliga teorier och forskningsfält.

B2: Tematisk fördjupning, 7,5 hp

Delkursen belyser ett eller flera teman inom genusvetenskapen och ger redskap för att diskutera och problematisera centrala genusvetenskapliga begrepp och forskningsfrågor.

B3: Genusvetenskapliga metoder, 7,5 hp

Delkursen introducerar och diskuterar några av de vanligaste metoderna inom genusvetenskapen. Fokus ligger på kritisk tillämpning och metodologisk medvetenhet

B4: Uppsats, 7,5 hp

Delkursen ger färdigheter i att formulera en avgränsad genusvetenskaplig frågeställning och tillämpa teoretiska och metodiska kunskaper. Vidare ger den träning i att kritiskt granska andra studenters arbete och ta emot kritik av det egna arbetet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2 per delkurs) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Delkurs 1 examineras genom muntlig redovisning av en uppgift samt skriftliga seminarieuppgifter.

Delkurs 2 examineras genom skriftligt PM och skriftliga seminarieuppgifter.

Delkurs 3 examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Delkurs 4 examineras genom uppsats och opposition på annan studentuppsats.

Samtliga delkurser bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Betygskriterier delas ut vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin