Fornisländska

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS115

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS115
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 januari 2017
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs som kan ingå som valfri delkurs på C-nivå inom huvudområdet Svenska språket samt valfri delkurs på Svenska 4 inom lärarprogrammet.

Behörighetskrav

30 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller Isländska 1, 7,5 hp, och Isländska 2, 7,5 hp

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna läsa och översätta samt språkligt och innehållsligt kommentera de texter som ingår i kursen

- kunna använda normaliserade prosatexter på fornisländska som källor med hjälp av ordböcker och andra hjälpmedel

- kunna redogöra för det fonologiska systemet och de viktigaste ljudförändringarna (avljud, omljud, brytning)

- kunna använda relevanta ordböcker

- känna igen regelbundna kasusformer samt känna till fornisländskans böjningskategorier och kasussystemet i den utsträckning som behövs för att identifiera viktiga satsdelar i texten.

Innehåll

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i fornisländska samt kännedom om nutida isländska.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Kursen examineras genom skriftligt och/eller muntligt prov vid kursens slut och/eller genom examinerande uppgifter och moment under kursens gång.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin