Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, kultur och samhälle

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2IV139

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV139
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 17 augusti 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ges på engelska.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde, varav 15 hp utgörs av självständigt arbete inom huvudområdet, eller motsvarande och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter att ha gått kursen ska studenterna kunna:

Kunskaper och förståelse

  • visa fördjupad och kritiskt reflekterande kunskap om nyckelfrågor, debatter, principer, begrepp och teorier inom fältet digitala medie- och kommunikationsstudier,
  • visa fördjupad kunskap och förståelse om betydelsen av digitala medier och dess användning i samtida kulturer och samhällen,
  • redogöra för den aktuella forskningen inom fältet digitala medie- och kommunikationsstudier,

Färdighet och förmåga

  • kritiskt och kreativt resonera om betydelsen av digitala medier och dess användning i samtida kulturer och samhällen,
  • systematiskt reflektera över, och tillgodogöra sig kurslitteraturen, samt att självständigt söka och identifiera kompletterande litteratur som anknyter till kursens teman,
  • samla in empiriskt material och med hjälp av teorier som behandlats på kursen analysera materialet,
  • självständigt och kritiskt reflekterande presentera och analysera, muntligt och skriftligt, teoretiskt förankrade redogörelser för centrala ämnen och debatter inom fältet digitala medie- och kommunikationsstudier,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till information och forskning inom området digitala medie- och kommunikationsstudier,
  • visa kritiskt reflekterande medvetenhet om etiska aspekter på användning av digitala medier och forskning inom fältet digitala medie- och kommunikationsstudier.

Innehåll

Kursen fokuserar på teorier och perspektiv för att analysera den roll som digitala medier spelar i samtida samhällen. Nyckelbegrepp och teoretiska skolor om det digitala samhället, identitet, sociala medier och digitala informationstekniker introduceras och fördjupas i kursen. Kursen diskuterar centrala politiska, ekonomiska, kulturella och etiska konsekvenser av det framväxande digitala medie- och kommunikationslandskapet, för samhällen. Särskild betoning läggs på digitalt medborgarskap, makt och aktivism, samt på medier och kulturers ömsesidighet. Kursen ger underlag för en kritisk förståelse för, och analys av, digitala mediers betydelse, samt utvecklar studenternas förmågor att reflektera över vår nutida värld och socio-kulturella förändringsprocesser i denna.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella aktiviteter och övningar och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska aktiviteter, i individuella uppgifter och grupparbeten, samt en (muntlig och/eller skriftlig) tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin