Medie- och kommunikationsvetenskap C: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV171

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV171
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 oktober 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och visa på förståelse av de centrala metoderna i medie- och kommunikationsvetenskap, i relation till följande tre dimensioner av forskningspraktik: texter; människor; förändring och jämförelse,
 • redogöra för egenskaper, användningsområden och begränsningar för var och en av de genomgångna metoderna,
 • visa på fördjupad förståelse av teorins roll i att stödja medie- och kommunikationsforskningens metoder,
 • redogöra för och visa fördjupad medvetenhet om principer för god forskningssed och innebörden av vetenskaplig oredlighet och bedrägeri,

Färdighet och förmåga

 • självständigt applicera en metod från var och en av de tre dimensionerna (texter; människor; förändring och jämförelse),
 • självständigt väva in de tillämpade metoderna i en forskningsdesign (inklusive självständig formulering av ett forskningsproblem, syfte och forskningsfrågor och val av objekt för studie och metodologiskt angreppssätt),
 • välja, motivera och genomgående tillämpa ett relevant teoretiskt ramverk för de tillämpade metoderna genom hela forskningsprocessen,
 • presentera sin egen och andras forskning i skriftlig och muntlig form,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt och självständigt utvärdera styrkor och svagheter i olika metoder inom medie- och kommunikationsvetenskapen, samt dess lämplighet i akademiska forskningsprojekt,
 • reflektera kritiskt och självständigt om sina egna och andras bidrag till kunskapsproduktion,
 • reflektera kritiskt och självständigt om olika metodologiska tillvägagångssätt och om sin egen forskning utifrån vetenskapsteoretiska och etiska perspektiv.

Innehåll

Kursen är en fördjupande uppföljning av kursen MKV B/Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod I och fördjupar kunskap och förståelse samt tillämpningen av olika forskningstraditioner och metodologiska angreppssätt inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Kursen består av tre moduler: 1) Texter, 2) Människor och 3) Förändring och jämförelse. Varje modul har (a) en metodologisk-teoretisk del som består av föreläsningar inriktade på specifika metoder, och (b) en tillämpad forskningsdel där studenterna arbetar med en viss självständigt vald metod för att genomföra en mindre fallstudie. I valet av metoder för de tillämpade forskningsdelarna måste minst en kvantitativ och minst en kvalitativ metod väljas.

De tre modulerna innehåller följande metoder:

1. Texter: Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, semiotisk analys, diskursanalys.

2. Människor: enkätstudier, experiment, data-mining, etnografi, receptionsanalys.

3. Förändring och jämförelse: longitudinell kvantitativ analys, historisk forskning, jämförande forskning, (deltagande) aktionsforskning.

Kursen ger studenterna fördjupade kunskaper och färdigheter i att designa forskningsprojekt och att integrera teori i hela forskningsprocessen. Alla metodövningar är förankrade i ett vetenskapsfilosofiskt ramverk, uppmuntrar till kritisk metodologisk reflektion, inklusive etiska reflektioner och fördjupad medvetenhet om principer för god forskningssed och innebörden av vetenskaplig oredlighet och bedrägeri. Kursen fungerar som förberedelse för C-uppsatsen och för vidare akademiskt arbete.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusive individuella uppgifter och grupparbeten samt muntlig och/eller skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin