Sociala gruppers utbildningsstrategier

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4UK056

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4UK056
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Den är identisk med delkursen Sociala gruppers utbildningsstrategier inom kursen Utbildningssociologi A. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2010.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Kursens syfte är att studenten ska förstå sambandet mellan elevers/studenters olika förutsättningar och tillgångar och de olika vägar de tar genom utbildningssystemet. Kursen behandlar dessutom olikheter när det gäller hur olika samhällsgrupper använder sig av utbildningssystemet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • redogöra på en generell nivå för hur människor med olika geografiska, etniska och sociala ursprung, med olika kön och med olika tillgångar fördelar sig på utbildningssystemets nivåer och inriktningar
  • redogöra för övergripande skillnader i sociala gruppers utbildningsstrategier
  • beskriva förhållandet mellan utbildningssystemets struktur och sociala gruppers utbildningsstrategier

Innehåll

  • Det svenska utbildningssystemets sociala struktur
  • Sociala gruppers utbildningsstrategier
  • Förhållandet mellan sociala gruppers utbildningsstrategier och utbildningssystemets struktur

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga tentamina.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen tillsammans med Utbildningssociologi A, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin