Informationssystem A: Objektorienterad programmering I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS006

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS006
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • beskriva grundläggande programmeringsbegrepp och programmeringsparadigmer,
  • definiera och använda grundläggande objektorienterande begrepp såsom arv, interface och polymorfism,
  • förklara principer för modularisering och återanvändning av kod,
  • beskriva begreppet kodkvalitet.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • utifrån givna problemställningar konstruera lösningar i form av algoritmer och sedan implementera dessa,
  • använda felsökning för att identifiera buggar i program.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • värdera och motivera programmeringslösningar utifrån kodkonventioner och kodprinciper.

Innehåll

Kursen är en introduktion till objektorienterad programmering och utgår ifrån att man har en grundläggande förståelse för programmering sedan tidigare, t.ex. från kursen Informationssystem och systemutveckling. Fokus ligger på objektorienterad design med arv, användning av interfaces och relationella begrepp som association och aggregation. Andra aspekter som tas upp under kursen är felhantering, inkapsling och polymorfism via overriding och overloading. Vikten av kommentarer och dess utformning samt kodkonventioner för läsbar och förståelig kod gås igenom. Kursen behandlar även strategier för återanvändning av kod och begrepp som cohesion och coupling som är centrala för en god objektorienterad design.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, genomförande av individuella uppgifter och grupparbeten samt muntlig och/eller skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin