Musikvetenskap B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU032
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Musikvetenskap A

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna

 • applicera musikvetenskapliga synsätt och metoder på såväl historiskt som samtida svenskt och utländskt material
 • söka och kritiskt värdera information och källor till musikhistorisk kunskap
 • självständigt författa en uppsats
 • genomföra musikanalyser på elementär nivå
 • i stora drag redogöra för ett historiskt förlopp och för skillnaderna mellan olika former av texter kring musik
 • bearbeta ett för kursen relevant källmaterial och på ett självständigt sätt värdera det, samt presentera resultatet i skriftlig form.

På höstterminen ingår delkursen Världsmusik, 7,5 hp och på vårterminen ingår delkursen Musiken i det populära, 7,5 hp. För dessa delkurser gäller följande mål:

Världsmusik, 7,5 hp:

 • belysa, problematisera och självständigt diskutera världsmusik utifrån musikvetenskapliga forskningstraditioner och begrepp
 • redogöra för världsmusikbegreppets användning och innehåll i ett historiskt och globalt perspektiv
 • identifiera utmärkande drag hos de musikkulturer som behandlas i undervisningen.

Musiken i det populära, 7,5 hp:

 • redogöra för populärkulturens huvuddrag och möjliga avgränsningar mot andra kultursfärer
 • presentera belysande exempel på förekommande musik inom populärkulturen och identifiera dess karaktäristika, funktioner och kontexter.

Innehåll

Uppsats, 7,5 hp

Kursen ger grunderna i uppsatsskrivning. Den studerande skall under kursens gång framställa ett självständigt arbete.

Musikteori, 7,5 hp

Verkstudier. Övningar i musikanalys: steg- och generalbasbeteckningar, motivanalys, formanalys och Schenkeranalys.

Fördjupningskurs i musikhistoria, 7,5 hp

Kursen har huvudsakligen ett historiskt fokus och tar upp centrala frågeställningar, teoretiska begrepp och modeller. Innehållet varierar mellan olika terminer. Kontakta institutionen för aktuell information.

Världsmusik, 7,5 hp - höstterminen

Kursen behandlar några utvalda musiktraditioner i utomeuropeiska och europeiska kulturer med utgångspunkt i mångfalden av musikens användningsområden. Musik och musicerande studeras i historiskt och globalt perspektiv med särskilt fokus på kulturella aspekter. Världsmusik som genre diskuteras och belyses utifrån aspekter som etnicitet, identitet, kommersialism och autenticitet, tradition och nyskapande.

Musiken i det populära, 7,5 hp - vårterminen

Kursen inriktar sig på musikaliska populariseringsprocesser och behandlar därför inte enbart populärmusik utan även områden och delar inom folkmusikens och konstmusikens traditioner. Vi studerar musik och musicerande ur historiska och interkulturella perspektiv där särskilt fokus ges åt sociala aspekter på massmediala och kommersiella processer.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, repertoarstudier och handledning. Läraren äger rätt att utdela extrauppgifter vid studentens frånvaro från obligatoriska seminarier och när graden av närvaro inte uppfyllts.

Examination

Uppsats, 7,5 hp

Muntliga och skriftliga redovisningar, en självständigt författad uppsats, samt ventilering och opposition av uppsats.

Fördjupningskurs i musikhistoria, 7,5 hp

Fullgjorda inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier och muntliga redovisningar.

Musikteori, 7,5 hp

Aktivt deltagande i undervisningen samt fullgjorda inlämningsuppgifter.

Världsmusik, 7,5 hp - höstterminen

Skriftliga hemtentamina och seminarieuppgifter.

Musiken i det populära 7,5 hp - vårterminen

Muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier, hemuppgifter och skriftliga prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte förekomma samtidigt med kursen Musikteori 1 i kandidatexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin