Konflikt och religion

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5RT012

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5RT012
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Teologiska fakultetsnämnden, 2 mars 2018
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Behörighetskrav

30 hp

Mål

Kursen vänder sig till dem som vill studera olika religiösa strömningars betydelser i konflikter och i fredsarbete. Kursen kan läsas av den som dels vill få en översikt av individuella människors och religiösa rörelsers interaktion i fred och konflikt, dels vill fördjupa sig i något specifikt sammanhang eller problemställning.

Kursens syfte är att ge en orientering i ämnet konflikter och fredsarbete utifrån både historiska och aktuella perspektiv. Vidare ger kursen kunskaper om teorier och analysbegrepp som rör religion, våld, genus och samexistens. Kursen tränar analys och kritiska förhållningssätt till religion och olika engagemang för fred och samhällsbyggande samt till religionskritik och rättvisefrågor.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för olika teorier och förhållningssätt kring religion, våld, terror, samexistens och fredsarbete.
  • Reflektera över centrala begrepp och förhållningssätt kring religion, religionskritik, genus och rättvisa.
  • Diskutera förhållandena mellan religion, våld, konflikt, samexistens och fredsarbete.
  • Analysera olika sammanhang där religion har spelat eller spelar roll i konflikter eller i samexistens.
  • Diskutera religionskritik och rättvisefrågor med utgångspunkt i filosofi, etik och mänskliga rättigheter.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i samtida och historiska erfarenheter av konflikt och religion. Kursen ger en översikt över religiösa föreställningar och motiv vilka har varit avgörande i olika sammanhang av konflikt och fred. Vidare uppmärksammar och granskar kursen kritiskt social aktivism och fredsbyggande i relation till religion. Kursen ger övergripande perspektiv på religionskritik och rättvisefrågor med utgångspunkt i bl a filosofi, etik och mänskliga rättigheter.

Delkurs 1: Konflikt eller samexistens?, 7,5 hp

Delkurs 2: Krig och terror, 7,5 hp

Delkurs 3: Fred och socialt ansvar, 7,5 hp

Delkurs 4: Religionskritik och rättvisa, 7,5 hp

Konflikt eller samexistens?, 7,5 hp

Religion är en komponent i mänskligt liv som bidrar både till konflikt och till samexistens. Här ges exempel på sammanhang där religion bidragit till både fred och krig. Vilka olika synsätt finns på vad religion är? På vilka sätt lever människor i olika religiösa traditioner? Vilka faktorer i religiösa traditioner bidrar till konflikt eller samexistens? Vilken roll spelar heliga texter, ledare och heliga platser?

Krig och terror, 7,5 hp

Kursen fokuserar religiösa dimensioner i krig och väpnade konflikter från korståg och reconquista till dagens terrorkrig och den islamiska staten. Den granskar traditionen av ”rättfärdigt krig” inom skilda trosgemenskaper och vilka förskjutningar som påbjudits med militärteknologiska innovationer som drönare. Kursen behandlar filosofiska, antropologiska och psykologiska perspektiv på krig, tortyr och terror och flyktingskap samt dess konsekvenser för människors hälsa och existentiella frågor. Hur motiveras ”rättfärdiga krig”? Hur ser en våldsideologi ut och vad karakteriserar individer som deltar i sådant våld?

Fred och socialt ansvar, 7,5 hp

Många fredsorganisationer och deras förgrundsfigurer hämtar inspiration och värderingar från olika religiösa traditioner. Möten, samtal och dialog är metoder för byggande av förtroende förståelse och samexistens. Religionsdialog och organiserade religionsmöten är etablerade aktiviteter för lärande och samexistens. Hur ser interreligiös dialog ut idag? Hur uppkom den? Kan man enas om religiösa värderingar? Vad kan arbete för fred och samhällsbyggande hämta från religiösa traditioner?

Religionskritik och rättvisa, 7,5 hp

Kursen behandlar olika senmoderna försök att kritiskt omskapa eller helt förkasta religion utifrån moraliska, existentiella och intellektuella utgångspunkter. Med hjälp av litteratur, etik och filosofi diskuteras några centrala konfliktlinjer som vuxit fram runt religion. Hur gestaltas och bearbetas religion och religionskritik i vittneslitteratur? På vilka sätt är mänskliga rättigheter både ett försvar för och en kritik mot religion? Hur används olika sorters moralisk och intellektuell religionskritik i både konstruktivt och destruktivt syfte?

Undervisning

Undervisningen på denna campuskurs består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska. Deltagande i föreläsningarna är i allra högsta grad önskvärt, eftersom föreläsningarna underlättar inläsningen och bearbetning av kurslitteraturen.

Examination

Delkurs 1: Konflikt eller samexistens?

Seminarier (2 hp)

Texttolkningsuppgift (3 hp)

Salstenta (2,5 hp)

Delkurs 2: Krig och terror

Seminarier (2 hp)

Skriftlig teoripresentation (3 hp)

Bokrapport (2,5 hp)

Delkurs 3: Fred och socialt ansvar

Seminarier (2 hp)

Muntlig redovisning (3,5 hp)

PM (2 hp)

Delkurs 4: Religionskritik och rättvisa

Seminarier (2 hp)

Hemtentamen (5,5 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

En student har rätt att tentera denna kurs enligt denna kursplan i tre terminer efter aktuellt kurstillfälle. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges endast undervisning enligt senast antagna kursplan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin