Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3SJ550

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3SJ550
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 17 januari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Kursen ges i termin 5 i sjuksköterskeprogrammet. Syftet med examensarbetet är att studenten skall fördjupa sig inom någon del av huvudämnet vårdvetenskap med dess inriktning mot omvårdnad. Studenten ska även utifrån ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta med evidensbaserad vård/omvårdnad samt initiera och medverka i förbättringsarbete

Behörighetskrav

Godkända kurser från terminerna 1, 2 och 3 samt 7,5 hp från termin 4 (totalt 97,5 hp).

Mål

Efter genomfört examensarbete ska studenten självständigt kunna

  • tillämpa forskningsprocessens olika delar vid genomförande av ett fördjupningsområde inom huvudämnet vårdvetenskap med dess inriktning mot omvårdnad
  • visa god ämneskunskap och orientering om aktuella forskningsfrågor inom valt fördjupningsområde
  • kritiskt granska eget vetenskapligt resultat i förhållande till tidigare forskning, vald teoretisk referensram samt med hänsyn till relevanta samhälleliga och vårdetiska aspekter
  • särskilja begreppen vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet och diskutera om, och i så fall hur, eget resultat från examensarbetet kan appliceras i det praktiska vårdandet och/eller som grund till förbättringsarbete eller forskning
  • presentera eget arbete samt diskutera eget och andras vetenskapliga arbete i form av respondentskap respektive opponentskap
  • tillämpa angiven formalia samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • identifiera eget behov av ytterligare kunskap för att utveckla egen kompetens

Innehåll

I examensarbetet ingår:

- utarbetande av en projektplan

- genomförande av projektarbete och sammanställning/dokumentation av vetenskaplig rapport utifrån godkänd projektplan

- att försvara och diskutera eget arbete samt kritiskt granska och diskutera annan students vetenskapliga arbete under ett seminarium

- presentation av arbetet digitalt i posterform eller bildspel vid seminarium

Undervisning

ARBETSFORM

Examensarbetet är ett självständigt arbete och genomförs i grupp om två eller enskilt med handledningsstöd. Det skall framgå vad var och en av studenterna har bidragit med under arbetets genomförande.

Examination

För godkänt examensarbete krävs av examinator godkänd projektplan, godkänd vetenskaplig rapport och genomförande av arbetet, godkänt opponentskap samt godkänd presentation av arbetet vid seminarium.

Övriga föreskrifter

Du ska registrera din uppsats i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), antingen för publicering och arkivering eller endast arkivering. Detta måste göras för att registrering av avslutad kurs kan ske.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin