Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3SJ550

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

Tillkommer: vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt för den valda metoden relevant litteratur.

Förslag på resursmaterial, länkar

Tidigare föreläsningsmaterial i vetenskaplig metod, se länk i studentportalen "Vetenskaplig metod för sjuksköterskeprogrammen" samt kurssidan för "Vetenskaplig metodik 4.5hp".

Forskningsetik (obs! startlänkar att gå vidare från):

CODEX: Regler och riktlinjer för forskning. Vetenskapsrådet (2018) http://www.codex.vr.se/index.shtml

Centrala etikprövningsnämnden. (2018). Etikprövning av forskning som avser människor. https://www.epn.se/start/

Kvalitativ metod

Litteraturöversikt som metod

Enkätkonstruktion

  • Trost, Jan; Hultåker, Oscar, Enkätboken, 5., [moderniserade och rev.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2016

Om att skriva ett examensarbete

Att opponera

  • Trost, Jan, Att vara opponent, 2., [uppdaterade] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2013

Statistik

Teoretiskt ramverk

Vetenskapsteori

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin