Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3SJ550

Kod
3SJ550
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 8 november 2023
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

Godkända kurser från terminerna 1, 2 och 3 samt 7,5 hp från termin 4 (totalt 97,5 hp).

Mål

Målet med det självständiga arbetet är att studenten skall fördjupa sig inom någon del av huvudämnet vårdvetenskap, med inriktning omvårdnad. Utifrån ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt ska studenten utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta evidensbaserat samt initiera och medverka i förbättringsarbete.

Efter genomförd kurs i huvudämnet vårdvetenskap, med inriktning omvårdnad, förväntas studenten självständigt kunna:

Kunskap och förståelse

1. särskilja begreppen vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet

2. visa god ämneskunskap och orientering om aktuella forskningsfrågor inom valt fördjupningsområde

Färdigheter och förmågor

3. utarbeta en projektplan med underbyggd problemformulering, syfte och avgränsad frågeställning inför ett självständigt arbete och i den, använda en för ämnet relevant teoretisk referensram för fördjupning inom omvårdnad

4. utifrån upprättad projektplan tillämpa forskningsprocessens olika delar vid genomförande av ett självständigt arbete

5. presentera genomfört självständigt arbete som en vetenskaplig rapport utifrån  angivna formalia och inom  givna tidsramar

6. presentera egen vetenskaplig rapport på ett pedagogiskt sätt och kritiskt granska och diskutera eget och andras självständiga arbete i form av respondent- och opponentskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt

7. analysera och värdera eget och andras vetenskapliga resultat i relation till relevanta samhälleliga och vårdetiska aspekter och med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter

8. identifiera eget behov av ytterligare kunskap och diskutera strategier för fortlöpande utveckling av sin professionella kompetens

Innehåll

Kursen består av teoretiska studier i Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad (15 hp).

I det självständiga arbetet ingår att utarbeta en projektplan, genomföra ett projekt utifrån den godkända projektplanen samt att sammanställa/dokumentera projektet i en vetenskaplig rapport.

Kursen omfattar också att presentera den vetenskapliga rapporten (muntligt, med stöd av poster eller bildspel) och att kritiskt granska och diskutera eget och andras självständiga arbeten vid ett seminarium med respondent- och opponentskap.

Undervisning

Undervisningen är utformad för att stimulera studenters självständiga, aktiva lärande och ansvarstagande. Det självständiga arbetet genomförs enskilt eller i grupp om två personer med stöd av handledare. Undervisningen består av handledning och webbaserade föreläsningar.Obligatoriskt moment är seminarier.

Examination

Examinerande delmoment är projektplan, självständigt arbete i form av vetenskaplig rapport samt seminariedeltagande i roll som respondent, opponent och åhörare. För godkänd kurs krävs att samtliga delmoment är godkända.

Uppgifterna examineras utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator.

Examinerande moment har utöver det ordinarie tillfället ett omprovstillfälle per termin, om inte fler möjligheter anges. Samtliga delmoment (omdömen) i examinationen skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

För detaljerad beskrivning av mål, innehåll, undervisning och examination, se kursinformation på lärplattform. Godkänd uppsats skall av studenten registreras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), antingen för publicering och arkivering eller endast arkivering. Detta måste göras för att registrering av avslutad kurs kan ske.

Webbaserad undervisning förekommer. Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling med god prestanda.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin