Farmakoterapi

6 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FB406

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FB406
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 16 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Behörighetskrav

Samtliga kurser på apotekarprogrammets termin 1-4 är godkända, med undantag av ett kursmoment och en tentamen, samt att alla kurser på termin 5 har genomgåtts.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • motivera en given diagnos utifrån kunskaper i sjukdomslära
  • rekommendera och motivera lämpligt läkemedel, beredningsform, doseringsregim och behandlingslängd med hänsyn tagen till gällande evidensbaserade rekommendationer, patientrelaterade faktorer samt läkemedlets farmakokinetik, farmakodynamik och toxicitet
  • ange en strategi för uppföljning och monitorering av individens läkemedelsbehandling
  • resonera kring alternativa sätt att uppskatta njurfunktion samt värdera njurfunktionen i relation till individens förutsättningar och läkemedelsbehandling
  • identifiera enklare läkemedelsrelaterade problem hos en given individ
  • identifiera, värdera och föreslå åtgärd för relevanta läkemedelsinteraktioner samt motivera åtgärdsförslagen
  • rekommendera lämpliga icke-farmakologiska åtgärder med hänsyn tagen till gällande rekommendationer och patientrelaterade faktorer.

Innehåll

Kursen tar upp vanliga sjukdomar inom primärvården och hur dessa behandlas såväl farmakologiskt som icke-farmakologiskt. De terapiområden som ingår anges vid kursstart.

Enskilda patienters läkemedelsbehandling värderas och individualiseras utifrån svenska terapirekommendationer, patientens individuella förutsättningar och läkemedlets specifika egenskaper. I kursen ingår även värdering av njurfunktion samt identifiering och hantering av enklare läkemedelsrelaterade problem, med fokus på interaktioner.

Undervisning

Problembaserat lärande (PBL) används som pedagogisk metod. Undervisning sker i form av föreläsningar, PBL-möten, seminarier, workshops samt litteraturstudier. Under kursen arbetar studenterna kontinuerligt med patientfall i PBL-grupper.

Obligatoriska moment: kursstart, PBL-möten, seminarier, workshoppar samt tentamensgenomgång.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen (3 hp), godkända PBL-möten (1,5 hp) samt godkända seminarier och övriga obligatoriska moment (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle, och endast i mån av plats. Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 3FB405 Farmakoterapi på grund av överlapp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin