Ledarskap och coachning

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG296

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG296
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Projekt och ledning 15 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för skillnaden mellan rollerna coach, mentor och handledare,
  • redogöra för hur svåra samtal kan hanteras,
  • beskriva hur coachning och handledning kan tillämpas enskilt och i grupp,
  • planera, genomföra, redovisa, utvärdera och återkoppla coachning av individ,
  • identifiera och analysera möjligheter till och hinder för konfliktlösning med hjälp av bland annat förtroendefullt samarbete,
  • redogöra för skillnader mellan olika coachningsmodeller.

Innehåll

Coachning, mentorskap och handledning samt skillnaderna mellan begreppen och hur de kan tillämpas samt deras koppling till ledarskapet, ledarstilar och chefens roll. Teori kring det svåra samtalet. Coachningsmodeller. Ansvar och roller kring handledning och coachning, både enskilt och i grupp (arbetsgivaransvar och individansvar). Genomförande av coachning av en student från lägre årskurs. Fördjupning av förtroendefullt samarbete samt konflikthantering.

Undervisning

Föreläsningar, diskussionsgrupper och seminarier.

Examination

Skriftlig och muntlig redovsining av inlämningsuppgifter (2 hp), coachningsuppgift (2 hp) och aktivt deltagande i seminarier (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG262 Ledarskap och coachning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin