Den iranska kultursfärens historia

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR000

Kod
5JR000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Den ingår också som delkurs i Persiska A och som delkurs i Orientalistikprogrammets första termin, inriktning persiska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kännedom om Irans och Afghanistans politiska historia från c:a 500-talet f.Kr. till nutid.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst:

- kunna redogöra för den iranska kultursfärens regionala utbredning och definition, samt i stora drag de olika historiska processerna i ett kronologiskt perspektiv;

- kunna redogöra för de etniska, språkliga och religiösa minoriteter som har funnits och finns i regionen ifråga;

- kunna redogöra för regionens formativa perioder och de initiala faser av modernisering som kom att bli avgörande för Iran och Afghanistan;

- kunna redogöra för den politiska utvecklingen och omvälvningarna under 1800- och 1900-talet i Iran och Afghanistan från ett såväl inhemskt som ett internationellt perspektiv;

- kunna redogöra för "Det stora spelet" och denna region ur ett storpolitiskt maktperspektiv;

- kunna redogöra för den dagsaktuella politiska och sociala situationen i Iran och Afghanistan;

- kunna skriva sammanhängande akademisk text på god svenska;

- ha utvecklat förmågan till egen analys, kritiskt tänkande och reflektion.

Innehåll

Irans och Afghanistans politiska historia från c:a 500-talet f.Kr. till nutid. Kursen innehåller också träning i generiska färdigheter som att skriva koherent akademisk text på god svenska samt kritiskt tänkande.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examinationen sker i form av hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin