Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV165

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV165
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i kandidatprogrammet för medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.

Behörighetskrav

15 hp medie- och kommunikationsvetenskap

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

  • visa grundläggande kunskap om och förståelse för de viktigaste teorierna och akademiska diskussionerna inom journalistikstudier,
  • visa grundläggande kunskap om och förståelse för journalistiska praktiker, journalistikens samhälleliga roller och de viktigaste utmaningarna för journalistik i den samtida mediemiljön.

Färdighet och förmåga

  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information inom det vetenskapliga fältet journalistikstudier,
  • kritiskt reflektera över de viktigaste teoretiska diskussionerna inom journalistikstudier,
  • kritiskt reflektera över professionella, ideologiska och etiska utmaningar, liksom över den bredare sociala kontexten för journalistik,
  • kritiskt presentera och analysera, i muntlig och skriftlig form, teoretiska reflektioner kring diskussionslinjer, utmaningar och fenomen inom ämnet journalistikstudier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, yrkesmässiga, politiska och sociala aspekter av journalistik,
  • visa förståelse för betydelsen av de etiska och rättsliga konsekvenserna av publicistisk sed,
  • visa insikt om betydelsen av undersökande journalistik för medborgare och samhälle.

Innehåll

Kursen ger en grund för förståelse av de viktigaste teorierna, diskurserna och vetenskapliga diskussionerna inom journalistikstudier. Här undersöks också roller och utmaningar för journalistik i en globaliserad och föränderlig mediemiljö. Kring fyra teman kommer normativa teorier och journalistiksociologi, men också kritisk teori och kulturstudier, användas för att presentera och diskutera: I. nyhetsproduktion (yrkesidentitet och "newsroom-kultur", nyhetsvärdering och nyhetsurval, journalister och deras källor), II. nyhetsinnehåll ("agenda setting", nyhetsinramning, ideologi i nyheterna, nyheternas narratologi), III. journalistik och samhälle (sociala, kulturella, politiska, ekonomiska och lagstiftande ramar för medier och journalistik, journalistik och demokrati, nyheternas publik), IV. samtida trender i nyhetsmedia (globala medier, digitala medier, sociala medier, konvergens, deltagande och alternativa medier). Detta mer övergripande stadium av journalistik kommer att kompletteras med två mindre moduler fokuserade på etiska och rättsliga aspekter av journalistik och undersökande journalistik.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, genomförande av individuella uppgifter och grupparbeten samt muntlig och/eller skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin