Språkkontakt och språkförändring

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LN137

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN137
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs och som valbar kurs inom Masterprogram i språk.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten minst kunna:

- Kritiskt diskutera och beskriva språkkontakt,

- kritiskt diskutera och beskriva flerspråkighet och dess relation till språkförändring,

- Definiera lån, kodväxling, kodblanding, diglossi, pidgin- och kreolspråk, språkdöd,

- Beskriva skillnaderna mellan språkintern och språkextern språkförändring.

Studenten ska även kunna benämna, redogöra för och kritiskt diskutera minst två teoretiska modeller för kontaktbetingade språkförändringar baserat på empiriskt material.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupad översikt över språkkontakt, flerspråkighet och de typer av språkförändring som kan uppstå genom språkkontakt. Det görs genom att diskutera begrepp som flerspråkighet (kort- och långvarig flerspråkighet och dess påverkan på språket, allmängiltiga mönster för hur språksystem utövar inflytande på varandra ur språkets, individens och samhällets synvinkel), lån, kodväxling, diglossi och kodblandning, pidgin- och kreolspråk, språkdöd. Dessutom ger kursen inblick i några teoretiska modeller för språkkontakt och språkförändring. Till grund för denna studie kommer vi att använda ett antal fallstudier av språkkontakt och flerspråkighet i Afrika och Sydasien.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, diskussions- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker i form av fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin