Andraspråksinlärningsforskning

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LN274

Kod
5LN274
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår också som en valbar delkurs i Lingvistik D, och som en valbar kurs på Logopedprogrammets sjunde termin.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen inklusive 60 hp lingvistik eller annat språkvetenskapligt ämne

Mål

Kursen syftar till att ge studenten fördjupad kunskap om centrala frågeställningar, teorier och undersökningsmetoder som är gällande i modern andraspråksinlärningsforskning, med fokus på inlärarens språkutveckling.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

* redogöra för centrala andraspråksinlärningsteorier och kritiskt reflektera över deras empiriska bas

* redogöra för och kritiskt reflektera över de viktigaste modeller som föreslagits för att beskriva andraspråksutveckling

* beskriva centrala ämnen inom fonologi, morfosyntax, pragmatik och lexikon där andraspråksutveckling har undersökts i ett flertal språk

* beskriva och jämföra språkundervisningsmetoder och inlärningsstrategier, samt kritiskt reflektera över läromedel i främmande och andraspråk i ljuset av aktuella rön från språkinlärningsforskningen

* självständigt analysera, beskriva och jämföra muntligt och skriftligt material från inlärarspråk

* beskriva och använda vanliga metoder för att samla in inlärarmaterial

* aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner genom att kritiskt presentera litteratur och egna resultat från mindre forskningsuppgifter i andraspråksinlärning

Innehåll

Teorier inom forskningen kring andraspråksinlärning. Diskussion av representativa studier rörande andraspråkets fonologi, morfologi, syntax och pragmatik. Undersökningsmetodik och presentation och tolkning av resultaten. Studiernas skilda teoretiska bakgrund. Viktiga debatter mellan forskare tillhöriga skilda skolor. Interimspråkets grammatik. Generella aspekter som transfer, inflödets roll och ålderns betydelse. Analyser av inlärardata utgör ett viktigt inslag.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsninar, övningar, empiriskt grupparbete och diskussioner av vetenskapliga artiklar som lästs och förberetts hemma. Kurslitteraturen är på engelska, medan annat kursmaterial t.ex. inlärarmaterial är på engelska, svenska och andra språk. Undervisningen och examinationen sker på engelska, om inte läraren och studenterna kommer överens om annat.

Examination

Examination sker genom bedömning av de studerandes aktiva deltagande i kursens övningar och seminariediskussioner, i form av inlämningsuppgifter, samt genom hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin