Ledarskap och kultur

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG261

Kod
1TG261
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Projekt och ledning, Grundkurs i industriell ekonomi samt Ledarskap och kommunikation

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva kulturbegreppet ur ett ledarskaps- och organisationsperspektiv,
  • identifiera och analysera kulturer ur ett individ-, grupp- och organisationsperspektiv,
  • identifiera och analysera kulturens påverkan på ledarskap och organisation,
  • identifiera och analysera kulturella föreställningar om mångfald i olika organisationer,
  • skriva en rapport, som grundar sig på en kulturanalys med fokus på ledarskap,
  • opponera på och kritiskt granska en annan students kulturanalytiska rapport.

Innehåll

Kulturella normer och föreställningar och dessas påverkan på individ, grupp och organisation. Olika aspekter på mångfald och dess betydelse för att skapa en hållbar verksamhet. Att leda i olika organisationskulturer.Kulturanalys i en delvis teknikbaserad organisation.

Undervisning

Föreläsningar, diskussionsgrupper, seminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp), aktivt deltagande i seminarier (2 hp), muntlig och skriftlig redovisning av slutrapport (3 hp) med tillhörande muntlig och skriftlig opponering (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin