Medelturkisk filologi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5TU701

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5TU701
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med turkiska som huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Mål

Kursen syftar till att ge färdigheter i medelturkiska samt förmåga att analysera texter.

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget godkänd minst kunna:

- redogöra för medelturkiskans perioder och språkgrupper;

- redogöra för källor till khorezmiska, tjagataiska och medelkiptjakiska;

- läsa, transkribera och översätta valda medelturkiska texter;

- beskriva de medelturkiska skriftsystemen och deras paleografiska särdrag;

- beskriva medelturkiskans grammatik och ordförråd;

- beskriva kulturella, religiösa och språkliga förhållanden i regioner där medelturkiska språk användes.

Innehåll

Kursen ger en inledning till medelturkiskans perioder, språkgrupper, skriftsystem och paleografi. Dessutom ger kursen färdigheter i att läsa, transkribera, analysera och översätta valda texter. Vidare syftar kursen till att ge en översikt över kulturella, religiösa och språkliga förhållanden i regioner där medelturkiska språk användes.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna inlärningsaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. hemtentamen.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin