Män, maskuliniteter och spel

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SD309

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD309
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 30 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i speldesign, 120 hp.

Kursen är valbar för andra behöriga studenter.

Behörighetskrav

120 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kursens övergripande mål är att utveckla praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter i hur män och maskuliniteter representeras i, och hur de kan representeras genom, spel.

Efter kurs ska studenterna kunna:

  • Identifiera, utforska och självständigt jämföra representationer av män och maskulinitetskonstruktioner i olika spel,
  • Skriftligt och muntligt identifiera och kritiskt diskutera centrala teorier om män och maskuliniteter,
  • Tillämpa kunskaper om maskulinitetsteorier i praktiska övningar,
  • Självständigt skriva en kortare akademisk text om män och maskulinitetskonstruktioner i spel, samt
  • Visa förmåga att inom utsatt tid formulera och lösa uppgifter med relevans för kursens innehåll.

Innehåll

Kursen fokuserar på män och maskuliniteter i spel och innehåller både praktiska och teoretiska moment. Kursen syftar till att ge en avancerad introduktion till maskulinitetsstudier inom spelforskning. Under kursen introduceras studenterna till olika perspektiv på män och maskuliniteter och hur de tar sig uttryck i, och genom, spel. Studenterna får omsätta sina kunskaper från de teoretiska momenten i praktiska gestaltningsövningar vilket ger dem möjlighet att reflektera över teorin, sina arbetsprocesser och resultat. Kursen fokuserar på fem olika teman: män och maskuliniteter, vänskap, faderskap, militariserade maskuliniteter, samt hbtqi+ och queera maskuliniteter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska seminarier och workshops samt gruppövningar. Därutöver utför studenterna eget arbete, individuellt eller i grupp.

Undervisningen sker på engelska.

Examination

Kursen betygsätts enligt skalan "Väl godkänd", "Godkänd", eller "Underkänd". Examination sker genom studenternas aktiva deltagande i seminarier och genom en avslutande skrifligt uppgift. Examinationen avser studenternas muntliga prestationer under seminarierna, deras prestationer i speltestande och i form av kolligial kritik samt deras förmåga att applicera teoetiska perspektiv i praktiska gestaltningsövningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen på avancerad nivå om kursen har tagits med i examen på grundnivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin