Bedömning och omdömen, grundlärare F-3

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE243

Kod
4PE243
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1F, Pedagogik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 9 januari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Behörighetskrav

VFU II (grundlärarprogrammet F-3)

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska få kunskaper om och förmåga att bedöma elevers prestationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och analysera betygssystemets framväxt, kunskapsmätningarnas betydelse och innehåll samt de nationella provens relation till bedömning och omdömen
  • redogöra för olika former av bedömning
  • redogöra för lärarens ansvar vid bedömning och omdömen samt ta ställning till likvärdighets-, kvalitets- och rättvisefrågor
  • planera för och använda metoder för bedömning och omdömen.

Innehåll

  • Betygssystem och kunskapsmätningar.
  • Centrala begrepp och olika former av bedömning.
  • Bedömning och omdömen som myndighetsutövning.
  • Praktisk tillämpning av bedömning och omdömen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och seminarier. Seminarier och workshops är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntlig presentation.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att studenten får examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin