Jämförande turkologi: kiptjakiska och ogusiska språk

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5TU604

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5TU604
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med turkiska eller ett annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde inklusive Turkiska språk A och Turkiska språk B

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget godkänd minst kunna:

  • redogöra för de kiptjakiska och ogusiska språkens klassifikation och placera språken och deras varieteter inom den turkiska språkfamiljen;
  • redogöra för de kiptjakiska och ogusiska språkens demografi med avseende på antal talare och språkens möjlighet att överleva;
  • redogöra för de kiptjakiska och ogusiska språkens historiska utveckling;
  • redogöra för primära källor till och vetenskapliga publikationer om kiptjakiska och ogusiska språk;
  • beskriva de kiptjakiska och ogusiska språkens skriftsystem;
  • beskriva och jämföra språkens grundläggande grammatik och ordförråd;
  • beskriva språkkontakt mellan kiptjakiska/ogusiska språk och icke-turkiska språk;
  • läsa, transkribera, översätta och analysera valda texter skrivna på kiptjakiska och ogusiska språk.

Innehåll

Kursen omfattar klassifikation, beskrivning och jämförande analys av kiptjakiska och ogusiska språk. Dessutom ger kursen färdigheter i att läsa, transkribera, analysera och översätta valda texter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

  1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;
  2. hemtentamen.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin