Medie- och kommunikationsvetenskap A: Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV160

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV160
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i kandidatprogrammet för medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

  • redogöra för tidigare och nuvarande uppfattningar om begreppet kommunikation och olika kommunikationsmodeller/teorier om kommunikation,
  • beskriva de samhälls- och kulturteoretiska ramar för studiet av kommunikation som presenteras inom kursen,
  • översiktligt redogöra för ämnet medie- och kommunikationsvetenskaps framväxt, omfång/bredd och relationer till andra ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora,

Färdighet och förmåga

  • använda sig av bibliotek och digitala resurser som stöd för kunskapsproduktion inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap,
  • genomföra en minde litteraturbaserad undersökning inom medie- och kommunikationsvetenskap.
  • använda sig av vetenskapligt språk på grundläggande nivå,
  • delta aktivt i grupparbeten och bidra till gruppens arbetsuppgifter samt löpande bidra till organisering av gruppens arbete och dess målsättningar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • resonera om hur olika teorier om kommunikation bidrar till olika syn på hur kommunikation fungerar mellan människor och i samhället.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till praktiker, utmaningar, teorier och metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap och de tre fälten mediestudier, kommunikationsstudier och journalistikstudier i ett samhälls- och kulturteoretiskt sammanhang.

Kommunikation, som begrepp och praktik, står i fokus för kursen. Vad är kommunikation och hur kommunicerar man? Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap - dess historia, omfång och relationer till andra näraliggande ämnen - studeras vidare. Kursen erbjuder också en samhällsvetenskaplig och kulturvetenskaplig utblick för studiet av kommunikation. Aktuella förändringar och utmaningar som hänger samman med kommunikation presenteras och diskuteras under kursen.

Kursen ger även en kort introduktion till akademiska studier inom samhällsvetenskap och humaniora samt grunder i vetenskapligt tänkande, skrivande och undersökning. Kursen avslutas med ett undersökningsprojekt.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten. Seminarier och workshops är alltid obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusiver individuella uppgifter och grupparbeten samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin