Medie- och kommunikationsvetenskap A: Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV160

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Alexandersson, Kristina: Källkritik på Internet. Internetstiftelsen i Sverige 2016.

https://www.iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf

Hyvönen, Mats; Snickars Pelle; Vesterlund Per (red), Massmedieproblem. Mediestudiets formering, Mediehistoriskt arkiv 30, Lund: Lunds universitet. (Kap 1, 4, 14, 15)

http://mediehistorisktarkiv.se/wp-content/uploads/2015/11/massmedieproblem.pdf

Artiklar och bokkapitel, max 300 sidor.

Rekommenderad statistik och litteratur

Myndigheten för press, radio och TV

http://www.mprt.se/sv/blanketter--publikationer/publikationer/

http://www.mprt.se/sv/blanketter--publikationer/publikationer/medieutveckling/

Nordicom

http://www.nordicom.gu.se/sv/statistik-fakta/mediestatistik

http://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer

http://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/bocker

Internetstiftelsen i Sverige

Svenskarna och Internet 2016 https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin