Grekiska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GR305

Kod
5GR305
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Grekiska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Grekiska A och minst 22,5 hp från Grekiska B

Mål

Kursens syfte är att på grundval av Grekiska B ytterligare vidga och fördjupa kunskaperna om grekisk litteratur, att ytterligare uppöva förmågan till textinterpretation, samt att förmedla insikter i vetenskaplig metodik.

Delkurs 1 och 2. Prosa, 6 hp och Poesi och drama, 6 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • översätta och syntaktiskt analysera de texter som ingår i delkurserna
 • identifiera dialektala särdrag i texterna
 • identifiera och analysera texternas metriska struktur (hexameter, joambisk trimeter, fyra lyriska versmått)
 • översiktligt redogöra för de historiografiska och mytologiska traditioner som kommer till uttryck i texterna, och
 • diskutera texterna utifrån litteraturvetenskapliga och idéhsitoriska frågeställningar.

Delkurs 3 och 4. Problemformulering, teori och metod, 3 hp och Självständigt arbete, 15 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • beskriva och diskutera den vetenskapliga grunden för området grekiska och bysantinologi
 • beskriva, diskutera och använda tillämpliga teorier och metoder inom området
 • översiktligt diskutera aktuella forskningsfrågor inom området
 • diskutera kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används med särskild hänsyn till området
 • söka och samla källor och sekundärlitteratur inom området
 • självständigt identifiera och formulera ett vetenskapligt problem med relevans inom området
 • söka och samla relevanta källor och sekundärlitteratur inom ramen för den övergripande problemställningen
 • värdera och kritiskt tolka det insamlade materialet
 • skriftligt redogöra för en vetenskaplig undersökning
 • planera och genomföra ett vetenskapligt forskningsarbete och dess deluppgifter inom givna tidsramar
 • muntligt diskutera ett annat vetenskapligt arbete på motsvarande nivå
 • muntligt försvara det egna arbetet.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1. Prosa, 6 hp

Ca 120 sidor antik och efterantik prosa utöver vad som tidigare lästs läses under noggrant aktgivande på förekommande språkliga företeelser och under analys av innehåll och litterär form.

Delkurs 2. Poesi och drama, 6 hp

Ca 2000 vers utöver vad som tidigare lästs läses under noggrant aktgivande på förekommande språkliga företeelser och under analys av innehåll och litterär form.

Delkurs 3. Problemformulering, teori och metod, 3 hp

I momentet arbetar studenten med att peka ut, definiera och argumentera för ett specifikt uppsatsämne inom grekisk filologi, samt reflektera kring teoretiska och metodologiska frågor av relevans för ämnet.

Delkurs 4. Självständigt arbete, 15 hp

Det självständiga arbetet utgörs av ett skriftligt arbete baserat på ett studium av texter och vetenskaplig litteratur. Uppsatsen behandlas vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinatoriska moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1. Prosa, 6 hp

Examination sker i form av fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter.

Delkurs 2. Poesi och drama, 6 hp

Examination sker i form av fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter.

Delkurs 3. Problemformulering, teori och metod, 3 hp

Examination sker i form av fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter samt genom ett skriftligt PM.

Delkurs 4. Självständigt arbete, 15 hp

Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition av annan uppsats. Om annan uppsats inte finns tillgänglig kan opposition utbytas mot skriftlig uppgift i form av kritisk sammanfattning av forskningsartikel. Uppsatsen skrivs på engelska eller svenska. Ventilering sker på engelska eller svenska. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering kunnat beaktas.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin