Arabiska D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB520

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB520
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 september 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen tillhör biområdet arabiska.

Behörighetskrav

Arabiska A, Arabiska B och minst 22,5 hp från Arabiska C (ej C2) eller motsvarande kurser inom Orientalistikprogrammet

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

Delkurs 1. Litteraturvetenskaplig teori och metod

- översiktligt redogöra för litteraturvetenskapliga teorier

- på ett grundläggande sätt tillämpa en litteraturvetenskaplig teori

- översiktligt redogöra för teori och metod för textedition

- ge ett grundläggande exempel på hur en textedition kan utföras

- översiktligt redogöra för teori och metod för medieanalys

- genomföra en grundläggande textanalys.

Delkurs 2. Inledning till semitisk filologi

- redogöra för vetenskaplig metodik och teori rörande analys och tolkning av texter

- översiktligt redogöra för ett urval språkvetenskapliga metoder att analysera språkligt material

- med utgångspunkt i texter från valt/valda semitiska språk redogöra för hur en textedition kan utföras av en kort klassisk text

- redogöra för problem och metoder vid studiet av olika språkvarieteter inom semitiska språk ur synkront och diakront perspektiv

- redogöra för syntax och stilistik utifrån en klassisk eller modern text.

Delkurs 3. Självständigt arbete

- genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en frågeställning med anknytning till de teman som behandlas i den första delkursen

- korrekt transkribera arabisk text med ett reversibelt transkriptionssystem

- dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån empiriska data och andras ståndpunkter på ett korrekt sätt

- planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter

- finna för uppgiften relevant och lämplig avancerad litteratur, samt läsa in och göra korrekta referat av relevanta delar av denna litteratur

- skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi

- följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser

- kritiskt diskutera en studie och uppsats inom utbildningsområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation

- muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurs 1. Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Delkursen ger en introduktion till filologiska studier i litteratur och medier. Litteraturvetenskaplig teori och metod för tolkning av texter och textedition tillämpas på litteratur och massmedietexter. Ett genusteoretiskt perspektiv anläggs där det är relevant.

Delkurs 2. Inledning till semitisk filologi, 7,5 hp

Delkurs 3.Självständigt arbete, 15 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinatoriska moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1

Examination sker i form av självständigt genomförda inlämningsuppgifter och skriftligt prov.

Delkurs 2

Examination sker i form av inlämningsuppgifter och skriftligt prov.

Delkurs 3

Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition av annan uppsats. Formen för det senare kan variera beroende på om aktuella uppsatser finns tillgängliga. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering kunnat beaktas. Arbetet bedöms normalt vid sidan av examinator av ytterligare en lärare.

För betyget väl godkänd på kursen krävs detta betyg på minst 22,5 hp från delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin