Konflikt och religion

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5RT012

Kod
5RT012
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Studierektor, 21 december 2020
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Behörighetskrav

30 hp

Mål

Kursen vänder sig till dem som vill studera olika religiösa strömningars betydelser i konflikter och i fredsarbete. Kursen kan läsas av den som dels vill få en översikt av individuella människors och religiösa rörelsers interaktion i fred och konflikt, dels vill fördjupa sig i något specifikt sammanhang eller problemställning.

Kursens syfte är att ge en orientering i ämnet konflikter och fredsarbete utifrån både historiska och aktuella perspektiv. Vidare ger kursen kunskaper om teorier och analysbegrepp som rör religion, våld, genus och samexistens. Kursen tränar analys och kritiska förhållningssätt till religion och olika engagemang för fred och samhällsbyggande samt till religionskritik och rättvisefrågor.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för olika teorier och förhållningssätt kring religion, våld, terror, samexistens och fredsarbete.
  • Reflektera över centrala begrepp och förhållningssätt kring religion, religionskritik, genus och rättvisa.
  • Diskutera förhållandena mellan religion, våld, konflikt, samexistens och fredsarbete.
  • Analysera olika sammanhang där religion har spelat eller spelar roll i konflikter eller i samexistens.
  • Diskutera religionskritik och rättvisefrågor med utgångspunkt i filosofi, etik och mänskliga rättigheter.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i samtida och historiska erfarenheter av konflikt och religion. Kursen ger en översikt över religiösa föreställningar och motiv vilka har varit avgörande i olika sammanhang av konflikt och fred. Vidare uppmärksammar och granskar kursen kritiskt social aktivism och fredsbyggande i relation till religion. Kursen ger övergripande perspektiv på religionskritik och rättvisefrågor med utgångspunkt i bl a filosofi, etik och mänskliga rättigheter.

Delkurs 1: Konflikt eller samexistens?, 7,5 hp

Delkurs 2: Krig och terror, 7,5 hp

Delkurs 3: Fred och socialt ansvar, 7,5 hp

Delkurs 4: Religionskritik och rättvisa, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen på denna campuskurs består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska. Deltagande i föreläsningarna är i allra högsta grad önskvärt, eftersom föreläsningarna underlättar inläsningen och bearbetning av kurslitteraturen.

Examination

Delkurs 1: Konflikt eller samexistens?

Seminarier (2 hp)

Texttolkningsuppgift (3 hp)

Salstenta (2,5 hp)

Delkurs 2: Krig och terror

Seminarier (2 hp)

Skriftlig teoripresentation (3 hp)

Bokrapport (2,5 hp)

Delkurs 3: Fred och socialt ansvar

Seminarier (2 hp)

Muntlig redovisning (3,5 hp)

PM (2 hp)

Delkurs 4: Religionskritik och rättvisa

Seminarier (2 hp)

Hemtentamen (5,5 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

En student har rätt att tentera denna kurs enligt denna kursplan i tre terminer efter aktuellt kurstillfälle. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges endast undervisning enligt senast antagna kursplan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin