Historisk lingvistik (avancerad nivå)

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LN931

Kod
5LN931
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen syftar till att ge introduktion till språkförändring från ett historiskt perspektiv samt kännedom om viktigare teorier om språkförändringar.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • översiktligt beskriva de viktigaste typerna av språkförändring
 • beskriva och problematisera trädmodellen och förklara hur ett språkträd representerar olika grader av släktskap mellan språk
 • diskutera den särskilda rollen av innovationer för att bestämma släktskap mellan språk
 • förklara konceptet substitutionshastigheter och hur dessa används inom glottokronologi för att bestämma åldern av proto-språk
 • beskriva principer för kognatbedömningar och applicera dem på enkla exempel
 • jämföra och kontrastera hur den komparativa metoden och parsimoni-baserade metoder går tillväga för att konstruera ett språkträd, samt applicera parsimonimetoden på enkla språkexempel
 • beskriva olika formaliserade modeller av kognatevolution på ett språkträd
 • tillämpa algoritmer för att beräkna sannolikheten av särdragsdata enligt olika evolutionsmodeller för särdrag, givet förenklade exempel
 • diskutera hur likelihoodinferens i samband med kognatevolutionsmodeller kan användas till att åldersbestämma proto-språk och jämför detta med den glottokronologiska proceduren
 • resonera kring begreppet overfitting och värdera kritiskt var overfitting kan ske inom historisk datorlingvistik
 • kritiskt diskutera olika modellantaganden inom historisk datorlingvistik och huruvida dessa påverkar hur resultat av studier inom historisk lingvistik kan tolkas.

Innehåll

Kursen behandlar olika metoder inom historisk datorlingvistik samt metodernas tillämplighet och räckvidd. Trädmodellen. Glottokronologi. Parsimoni. Kognatevolutionsmodeller. Likelihoodbaserad inferens.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande skriftliga uppgifter;

2. ett projektarbete samt en muntlig presentation av projektet.

Föreskrifter om projektarbetet föreligger vid kurstillfällets början. För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på projektarbetet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin