Forensisk vetenskap och kriminalteknik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG100

Kod
3MG100
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 13 april 2021
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, biomedicin, molekylärbiologi eller kemi, som inkluderar minst 15 hp inom kemi och/eller biokemi samt 15 hp inom genetik, cellbiologi och/eller molekylärbiologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

  • redogöra för hur rättsväsendet fungerar och redogöra för relaterad juridik
  • beskriva hur en brottsplatsundersökning genomförs och förklara betydelsen av teknisk bevisning i brottmål
  • redogöra för olika typer av forensiska spårundersökningar och dess användning i brottsutredning
  • beskriva provtagningsmetoder och kvalitetssäkring
  • redogöra för spårbarhet och "chain of custody"
  • redogöra för hur olika typer av kriminaltekniska undersökningar utvärderas
  • tillämpa och kritiskt utvärdera metoder och frågeställningar inom forensisk vetenskap
  • identifiera olika problemställningar och etiska frågeställningar rörande olika typer av kriminaltekniska analyser inom rättsgenetiken
  • arbeta enligt ett vetenskapligt förhållningssätt
  • kommunicera vetenskaplig information muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ämnet forensisk vetenskap och rättsprocesser. Den behandlar provtagning och kvalitetssäkring vid brottsplatsundersökning samt utredningsarbete och rättsprocesser. Flertalet kriminaltekniska analyser som används för identifiering såsom fingeravtryck, skjutvapen, skospår och verktygsspår belyses genom laborationer och föreläsningar. Föreläsningar och laborationer ges av personer som arbetar inom rättssystemet (kriminaltekniker, utredare och andra experter).

Under ett antal föreläsningar (som ges gemensamt för medicinska masterprogram) kommer du att få inblick i allmänna forskningsrelaterade ämnen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborationer. Särskild vikt läggs vid att stimulera de studerande att självständigt lösa problem.

Obligatoriska moment: Kursintroduktion. Alla moment i samband med laborationer, demonstrationer och fördjupningsuppgifter inklusive gruppmöten, genomgång och redovisning. Gemensamma seminarier för masterutbildningar.

Examination

Skriftliga tentamina (i sal eller på distans), fördjupningsuppgift och specialuppgifter (muntlig och skriftlig redovisning). För godkännande krävs godkänd examination, godkänd laboratoriekurs, godkända inlämningsuppgifter och redovisningar.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin