Ingenjörsgeologi och geoteknik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV445

Kod
1TV445
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp, varav 90 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Fluidmekanik, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de lösa jordlagrens uppkomst och bildningssätt samt för huvuddragen av Sveriges berggrund,
  • beskriva grundläggande begrepp i jordmaterialläran samt uppbyggnaden av grovkornig och finkornig jord
  • bestämma spänningstillstånd i jordprofil samt beskriva samband mellan töjning och spänning i jordmaterial i fallet av normalspänningar respektive skjuvspänningar
  • utföra sättningsberäkningar för given överlast samt redogöra för begreppet konsolidering och utföra enklare konsolideringsberäkningar.
  • beräkna brottstillstånd i friktions- och kohesionsjord utgående från Mohr-Coulombs brotteori, beräkna aktivt och passivt jordtryck mot stödkonstruktioner samt analysera enklare slänters stabilitet.
  • utföra bergmekaniska beräkningar
  • redogöra för olika förundersöknings- och bergklassificeringsmetoder

Innehåll

Ingenjörsgeologi: Landisens rörelser och geologiska inverkan. De kvartära jordlagrens bildningssätt. Glaciala och postglaciala jordarter. Den svenska berggrunden.

Jordmateriallära: Jords beståndsdelar och klassificering. Jords strukturella uppbyggnad.

Hållfasthetslära: Spänning och töjning vid dragning, tryck och skjuvning. Elastiska, plastiska och tidsberoende material. Fleraxligt spänningstillstånd. Brottvillkor.

Jordmekanik: Spännings- och deformationstillstånd i jord. Spänningstillstånd i systemet jord-vatten: Totaltryck, portryck och effektivtryck. Kompression av jord. Skjuvning och brott i jord.

Geoteknik: Sättning i jord. Konsolideringsprocessen. Jords bärförmåga. Jordtryck. Jordslänters stabilitet.

Bergmekanik: Bergmassans hållfasthets- och deformationsegenskaper. Bergmekaniska beräkningar. Bergklassificering.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och exkursion.

Examination

Godkända rapporter och övningsuppgifter (2 hp ), skriftlig tentamen (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin