Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani)

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD132

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KD132
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

  • redogöra för de grundläggande begreppen inom allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen lingvistisk terminologi
  • redogöra för kurdiska språkets utbredning och dialektindelning samt språkets ställning inom de iranska och indoeuropeiska språken
  • beskriva huvuddragen i sorani-kurdiskans ortografi, fonologi och elementära morfosyntax med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i textläsning
  • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den sorani-kurdiska skriften
  • läsa elementära texter på sorani-kurdiska med ett för en modersmålstalare begripligt uttal
  • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära sorani-kurdiska texter med hjälp av lexikon
  • översätta enkla sorani-kurdiska skönlitterära texter till svenska
  • diskutera problematiken rörande mångspråkighet, språkstandardisering och frågan om nationalspråk.

Innehåll

Kursen är en introduktionskurs i sydkurdiska och innehåller även en översikt över det kurdiska språket, dess dialekter och dess litteratur.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad distanskurs med kontinuerlig support. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination sker i form av en skriftlig sluttentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tas med i examen tillsammans med Kurdiska A (5KD101).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin