Kostvetenskap: Masteruppsats

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2HK089

Kod
2HK089
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kostvetenskap A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 maj 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap

Allmänt

Kursen är en fristående kurs på avanceradnivå. Kursen ges på helfart.

Behörighetskrav

Kandidatexamen 180 hp i kostvetenskap, dietistexamen eller motsvarande, samt kurs på avancerad nivå i vetenskaplig metod/teori 7,5 hp, samt ämneskurs i kostvetenskap eller motsvarande på avancerad nivå 7,5 hp.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad insikt i uppsatsens valda kunskapsområde, dess begrepp och aktuell forskning
 • visa fördjupad metodkunskap inom uppsatsområdet

Färdighet och förmåga

 • självständigt identifiera och formulera relevanta frågeställningar inom uppsatsområdet
 • kritiskt och systematiskt söka och välja vetenskaplig litteratur utifrån frågeställningar och relevans
 • kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, planera och genomföra en undersökning med adekvat metodval utifrån uppsatsens frågeställning
 • analysera och kritiskt bedöma insamlat material, samt dra relevanta slutsatser
 • skriftligt framställa en vetenskaplig rapport av studien
 • muntligt presentera och försvara den egna uppsatsen, samt opponera på annan uppsats på ett välformulerat och strukturerat sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap respektive behov av forskning
 • tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt

Innehåll

Inom kursen tillämpar och fördjupar studenten sina kunskaper inom det kostvetenskapliga området genom att, med stöd av handledning, genomföra en studie. Särskild vikt läggs vid färdighetsträning i förmågan att självständigt planera, genomföra, analysera och presentera en studie utifrån ett vetenskapligt arbetssätt. Kursen utmynnar i en skriven uppsats vars omfattning och struktur beskrivs i kursens studiehandledning.                                               

En masteruppsats (30 hp) i jämförelse med en magisteruppsats (15 hp) förväntas inkludera mer omfattande datamaterial/analys samt en mer fördjupad förankring i aktuell forskning med relevanta avgränsningar. Uppsatsen behandlas i ett slutseminarium där rollerna som opponent respektive respondent tränas.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier och självständigt arbete med stöd av handledning. Kursens seminarier äger rum på campus. Handledningen sker via fysiska och/eller digitala möten samt kompletterande e-post kontakt. Studenten har rätt till handledning endast under en termin. Undervisningsspråk: svenska och engelska.

Examination

Examination görs av den uppsats som presenteras vid slutseminariet. Till grund för examinationen ligger också försvaret av uppsatsen, oppositionen på annan uppsats samt aktivt seminariedeltagande. Vid examinationen används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid kursstart presenterar kursansvarig lärare kriterier och krav för det obligatoriska deltagandet, handledningen samt för uppsatsen utformning och bedömning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin