Moderna turkiska språk

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5TU133

Kod
5TU133
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om den turkiska språkfamiljen, de moderna turkiska språken och deras historiska utveckling. Vidare syftar kursen till att ge en översikt över den kulturella, religiösa och politiska situationen i de länder där de moderna turkiska språken talas.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för språkgrupperna och positionera enskilda turkiska språk inom den turkiska språkfamiljen
 • redogöra för de moderna turkiska språkens historiska utveckling
 • redogöra för huvuddragen i de moderna turkiska språkens grammatik och ordförråd
 • översiktligt beskriva språkkontakt mellan moderna turkiska språk och med icke-turkiska språk
 • ge en översikt över skriftsystemen som används för att skriva moderna turkiska språk
 • ge en översikt över de moderna turkiska språkens demografi med avseende på antal talare och språkens möjlighet att överleva
 • beskriva kultur och religion bland de grupper som talar moderna turkiska språk idag
 • beskriva den nuvarande politiska situationen i de länder där moderna turkiska språk talas.

Innehåll

Kursen omfattar studier i klassifikation och beskrivning av moderna turkiska språk. Dessutom ges en introduktion till kultur och religion i den turkisktalande gruppen samt den aktuella politiska situationen i de länder och områden där turkiska språk talas. Kursen innehåller också träning i generiska färdigheter som att presentera och kritiskt diskutera vetenskapliga ämnen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande betydelse för arbetet på kursen.

Examination

Delkursen har tre examinerande moment:

 1. ett PM
 2. muntlig presentation
 3. avslutande skriftlig hemuppgift. 

Betygsskalan för moment 1 och 2 är U-G. Betygsskalan för moment 3 är U-G-VG. För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 3.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin