Turkiska: fortsättningskurs

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5TU217

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5TU217
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Turkiska språk 1 eller Turkiska: grundkurs, 22,5 hp

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade färdigheter och kunskaper i det samtida turkietturkiska litteraturspråkets grammatik samt fördjupade färdigheter i det talade och skrivna standardspråket.

Delkurs 1. Turkietturkisk grammatik med textläsning 7,5 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

 • redogöra för begrepp i det samtida turkietturkiska litteraturspråkets grammatik
 • sammanfatta texterna muntligt och skriftligt på turkietturkiska. 

färdighet och förmåga

 • läsa och översätta turkietturkiska skönlitterära texter och sakprosa
 • förklara texterna språkligt och innehållsligt och analysera dem med lingvistiska metoder
 • använda ett turkietturkisk-engelskt/svenskt lexikon
 • förklara idiomatiska uttryck i turkietturkiskan och översätta till korrekt svenska
 • översiktligt jämföra syntaxen i turkiska meningar och deras svenska översättning i en parallellkorpus 

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • översiktligt och kritiskt reflektera över typologiska likheter och olikheter mellan turkietturkiska och svenska
 • värdera och kritiskt tolka information i litteratur och andra källor. 

Delkurs 2. Fördjupade muntliga och skriftliga färdigheter i turkietturkiska 7,5 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

färdighet och förmåga

 • aktivt behärska ett ordförråd omfattande ca 2000 ord
 • skriva en grammatiskt och idiomatiskt korrekt kort text på turkiska om ett givet ämne
 • använda de vanligaste uttrycken på turkietturkiska och översätta dem till svenska
 • samtala om ett givet ämne på turkietturkiska
 • översätta utvalda texter från turkietturkiska till svenska utan lexikon
 • översätta meningar från svenska till turkietturkiska utan lexikon. 

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för praktisk språkanvändning.

Innehåll

Delkurs 1. Turkietturkisk grammatik med textläsning 7,5 hp

Fördjupat studium av turkietturkisk grammatik samt läsning, analys och översättning av enklare turkietturkiska texter. Tillämpning av kunskaper om skönlitteratur och sakprosa.

Delkurs 2. Fördjupade muntliga och skriftliga färdigheter i turkietturkiska 7,5 hp

Övningar i att uttrycka sig på modern turkietturkiska i tal och skrift.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinationer. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande betydelse för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1. Turkietturkisk grammatik med textläsning 7,5 hp

Delkursen har två examinerande moment:

 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter
 2. avslutande skriftlig hemuppgift 

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Delkurs 2. Fördjupade muntliga och skriftliga färdigheter i turkietturkiska 7,5 hp

Delkursen har två examinerande moment:

 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter
 2. avslutande muntligt slutprov. 

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

För betyget G på hela kursen krävs G på samtliga moment. För betyget VG på hela kursen krävs dessutom att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med Turkiska språk 2 (5TU216). Kursen kan kompletteras med kursen Moderna turkiska språk (5TU133) och Turkiska litteraturer (5TU137) och motsvarar då Turkiska språk 2 (5TU216).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin