Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV082

Kod
1MV082
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för såväl olika teoretiska som praktiska perspektiv på klimatförändringar i relation till ekopsykologi, konst och berättande;
  • sammanfatta och kritiskt förhålla sig till olika sätt att kreativt arbeta med klimatförändringar relaterat till olika etiska, existentiella och psykologiska frågor;
  • kommunicera transdisciplinära frågor rörande klimatförändringar i relation till ekopsykologi, berättande, konst och vetenskap;
  • initiera, planera, genomföra och utvärdera ett avgränsat projektarbete inom kursens område.

Innehåll

Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på klimatförändringar i relation till ekopsykologi (t.ex. miljömelankoli), konstnärliga uttrycksformer (t.ex. klimatkonst) och litterära kommunikationssätt (t.ex. ekokritik, climate fiction). Genom olika teoretiska förståelser och kunskap inom psykologi, filosofi, etik, konstvetenskap, litteraturvetenskap och klimatvetenskap fördjupas diskussionen kring hur olika sätt att arbeta inom området kan bidra till en individuell och samhällelig klimatomställning. Kursens olika delar sammanför ett erfarenhetsbaserat, processfokuserat och kreativt lärande med ett reflexivt, diskuterande och kunskapsorienterat lärande, där konst och vetenskap möts i en transdisciplinär och kritisk dialog. Genom projektarbeten utvecklar, initierar och arbetar studenten med en praktisk fördjupning av något av kursens områden.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (2 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1,5 hp), samt genom skriftlig redovisning (3,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av ett projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin