Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 8LF022

Kod
8LF022
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen vänder sig till personer med förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställda för undervisning i förskoleklassen.

Behörighetskrav

Förskollärarexamen, eller äldre motsvarighet. Därtill krävs anställning för undervisning i förskoleklass samt bifogat intyg om huvudmannens godkännande.

Mål

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i grundläggande tal-, läs-och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Kursens innehåll behandlar uppföljning, analys och bedömning av elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning utifrån alla elevers erfarenheter och behov.

Efter genomgången kurs ska de studerande kunna:

 • redogöra för, jämföra och kritiskt förhålla sig till olika teorier och metoder som rör elevers tidiga tal-, läs- och skrivutveckling hos en- och flerspråkiga elever
 • ge exempel på, förklara och värdera hur undervisningen skapar möjligheter för elevers tidiga tal-, läs- och skrivutveckling utifrån olika ämnesdidaktiska perspektiv
 • använda grundläggande språkvetenskapliga begrepp och diskutera dem utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv med fokus på tal-, läs- och skrivutveckling
 • redogöra för och tillämpa modeller för dokumentation, analys och bedömning av tidig tal-, läs- och skrivutveckling
 • beskriva olika aspekter av försenad tal- läs- och skrivutveckling
 • redogöra för svenskämnenas framväxt, identitet och styrdokument samt ge exempel på relationen dem emellan med särskilt fokus på tal-, läs- och skrivutveckling
 • visa godtagbar muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga i akademiska och för professionen relevanta sammanhang.

Innehåll

Under kursen behandlas följande områden:

 • Undervisningsmetoder för och ämnesdidaktiska perspektiv på grundläggande tal-, läs- och skrivutveckling
 • Teorier om tal- läs- och skrivutveckling
 • En- och flerspråkig tal-, läs- och skrivutveckling
 • Språklig medvetenhet
 • Genre och språkanvändning
 • Organisation av undervisning och undervisningens progression i svenskämnet F-3
 • Dokumentation, analys och bedömning av elevers tal- läs- och skrivutveckling
 • Skolans styrdokument med specifikt fokus på svenskämnena, inriktning tal-, läs- och skrivutveckling
 • Språkvetenskapliga begrepp från fonetik till pragmatik.
 • Specifika drag i barns- och ungas första- och andraspråkutveckling.
 • Skriftspråkliga normer, grammatik och textanalys
 • Olika former av försenad tal-, läs- och skrivutveckling
 • Svenskämnenas identitet och framväxt
 • Egen skriftlig och muntlig produktion.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt, exempelvis genom skriftlig tentamen och muntlig redovisning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin