Genusvetenskap C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GN006

Kod
5GN006
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 29 mars 2022
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Behörighetskrav

Genusvetenskap A och B

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera och problematisera genusvetenskapliga teorier och teoriutveckling
  • diskutera och självständigt tillämpa genusvetenskaplig vetenskapsteori och metodologi
  • självständigt identifiera, avgränsa och genomföra en mindre forskningsuppgift
  • självständigt producera en genusvetenskaplig kandidatuppsats inom givna tidsramar
  • självständigt och kritiskt granska andras arbete och ta emot och integrera kritik av sitt eget
  • skriftligen och muntligen kommunicera fördjupade kunskaper till andra på ett självständigt sätt
  • redogöra för grundläggande insikter om hur kunskap produceras och de etiska aspekterna av hur den används

Innehåll

Kursen består av tre delkurser som ger fördjupade och breddade kunskaper inom ämnet genusvetenskap med fokus på självständig tillämpning och kritiska förhållningssätt. Särskilt vikt läggs vid träning i ett vetenskapligt förhållningssätt.

C1: Genusvetenskapliga texter 7.5 hp

Delkursen ger fördjupad och breddad kunskap om genusvetenskaplig teoriutveckling. Den utgår ifrån ett urval genusvetenskapliga texter och teman, där fokus ligger på närläsning, diskussion och kritiska förhållningssätt.

C2: Genusvetenskaplig metodologi 7.5 hp

Delkursen ger fördjupad kunskap om genusvetenskaplig metodologi och vetenskapsteori med fokus på självständig tillämpning.

C3: Självständigt arbete på kandidatnivå 15.0 hp

Delkursen ger färdigheter i att producera en genusvetenskaplig text. Vidare ger den fördjupad träning i att kritiskt granska andra studenters arbete och ta emot kritik av det egna arbetet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier samt individuell uppsatshandledning. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2 per delkurs) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Delkurs 1 examineras genom aktivt seminariedeltagande, skriftligt PM och muntlig redovisning av PM samt skriftliga seminarieuppgifter.

Delkurs 2 examineras genom aktivt seminariedeltagande, skriftligt PM och skriftliga seminarieuppgifter.

Delkurs 3 examineras genom aktivt seminariedeltagande, självständigt arbete och opposition på annan students självständiga arbete.

Samtliga delkurser bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Betygskriterier delas ut vid kursstart.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin