Förstudie för examensarbete i industriell teknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG276

Kod
1TG276
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

110 hp, varav 60 hp inom industriell teknik. Genomgångna kurser Six Sigma och Förändringsledning.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • identifiera och prioritera förbättringsområden inom en organisation med hjälp av systematiska metoder hämtade från området industriell teknik,
  • planera, genomföra och redovisa en självständigt genomförd förstudie i en organisation,
  • använda lämpliga tekniska hjälpmedel för att analysera och presentera metod och resultat,
  • kommunicera sina resultat muntligt och skriftligt för förstudiens intressenter,
  • förklara i vilka situationer olika vetenskapliga metoder är användbara som undersökningsstrategi,
  • beskriva, diskutera och använda metoder för strukturerad datainsamling,
  • framställa och muntligt presentera en skriftlig projektrapport innehållande problembeskrivningar av konkreta förbättringsområden, inklusive nulägesbeskrivning, metodval, faktainsamling och analys.

Innehåll

Moment 1: Vetenskaplig metod

Vetenskapliga synsätt och tillvägagångssätt. Kvalitativa och kvantitativa metoder. Fördelar och nackdelar med olika kvalitativa och kvantitativa metoder. Validitet, reliabilitet och generalisering av olika metoder. Kommunikation av resultat. Disposition och innehåll i ett examensarbete/projektrapport.

Moment 2: Förstudie

Planering och genomförande av en förstudie inklusive identifiering av förbättringsområden i en verksamhet. Utifrån förstudiens inriktning val och tillämpning av lämpliga systematiska metoder, arbetssätt och tekniska hjälpmedel för faktainsamling och analys av primära och sekundära data hämtade från området för industriell teknik.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning av enskilt arbete.

Examination

Moment 1: Skriftligt prov samt aktivt deltagande på seminarier (1 hp).

Moment 2: Skriftlig rapport på svenska eller engelska med muntliga presentationer och opposition (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin