Män, maskuliniteter och spel

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SD309

Kod
5SD309
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2022
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i speldesign, 120 hp.

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

120 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kursens övergripande mål är att utveckla praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter i hur män och maskuliniteter representeras i, och hur de kan representeras genom, spel.

Efter kurs ska studenterna kunna:

  • Identifiera, utforska och självständigt jämföra representationer av män och maskulinitetskonstruktioner i olika spel,
  • Skriftligt och muntligt identifiera och kritiskt diskutera centrala teorier om män och maskuliniteter,
  • Tillämpa kunskaper om maskulinitetsteorier i praktiska övningar,
  • Självständigt skriva en kortare akademisk text om män och maskulinitetskonstruktioner i spel, samt
  • Visa förmåga att inom utsatt tid formulera och lösa uppgifter med relevans för kursens innehåll.

Innehåll

Kursen fokuserar på män och maskuliniteter i spel och innehåller både praktiska och teoretiska moment. Kursen syftar till att ge en avancerad introduktion till maskulinitetsstudier inom spelforskning. Under kursen introduceras studenterna till olika perspektiv på män och maskuliniteter och hur de tar sig uttryck i, och genom, spel. Studenterna får omsätta sina kunskaper från de teoretiska momenten i praktiska gestaltningsövningar vilket ger dem möjlighet att reflektera över teorin, sina arbetsprocesser och resultat. Kursen fokuserar på fem olika teman: män och maskuliniteter, vänskap, faderskap, militariserade maskuliniteter, samt hbtqi+ och queera maskuliniteter.

Undervisning

Kursen innehåller workshops, föreläsningar och seminarier via nätet. Utöver det, förväntas studenterna att arbeta med inlämningsuppgifter, individuellt och/eller i grupp.

Examination

Examination sker genom studenternas aktiva deltagande i seminarier och genom en avslutande skrifligt uppgift. Examinationen avser studenternas muntliga prestationer under seminarierna, deras prestationer i speltestande och i form av kolligial kritik samt deras förmåga att applicera teoetiska perspektiv i praktiska gestaltningsövningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin