Ledarskap och coachning

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG296

Kod
1TG296
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Projektledning och ledarskap eller Projekt och ledning.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för skillnaden mellan rollerna coach, mentor och handledare,
  • redogöra för hur svåra samtal kan hanteras,
  • beskriva hur coachning och handledning kan tillämpas enskilt och i grupp,
  • planera, genomföra, redovisa, utvärdera och återkoppla coachning av individ,
  • redogöra för olika coachningsmodeller.

Innehåll

Coachning, mentorskap och handledning samt skillnaderna mellan begreppen och hur de kan tillämpas samt deras koppling till ledarskapet och chefens roll. Teori kring det svåra samtalet. Coachningsmodeller och -verktyg. Ansvar och roller kring handledning och coachning, både enskilt och i grupp (arbetsgivaransvar och individansvar). Coachning av en person.

Undervisning

Föreläsningar, diskussionsgrupper och seminarier.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG262 Ledarskap och coachning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin