Retorik A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LV211

Kod
5LV211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Retorik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 mars 2024
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Allmänt

Kursen ges inom Retorikprogrammet, Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation samt som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Syftet med kursen är att ge den studerande grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder, samt att utveckla förmågan att uttrycka sig i tal, visuella medier och i skrift. Därtill har kursen som mål att uppöva ett kritiskt analyserande förhållningssätt till språk och andra retoriska uttrycksmedel i olika politiska och sociala sammanhang.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • redovisa grundläggande kunskaper om retorikens teoribildning, historia och etiska frågeställningar
 • definiera och förklara grundläggande retoriska termer och begrepp
 • använda retoriska modeller och begrepp för att argumentera ändamålsenligt i tal och skrift
 • utföra retoriska analyser med utgångspunkt i såväl klassisk som modern retorisk teori och metod
 • reflektera över tal, text och visuell kommunikation utifrån kritiska och etiska perspektiv

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser, som alla innefattar såväl teoretiska som praktiska element.

1. Den klassiska retorikens grunder 7.5 hp

Den klassiska retorikens begreppsapparat och teoretiska grunder presenteras och diskuteras i anslutning till tal och andra symboliska uttryck. Dessutom diskuteras hur den retoriska teorin är skapad och påverkad av den allmänna kulturella och politiska utvecklingen under antiken. Under kursen övas den studerande att muntligt och skriftligt formulera sig med utgångspunkt i retoriska modeller. Den studerande får reflektera över egna och andras texter, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna:

 • definiera och förklara den klassiska retorikens centrala begrepp
 • översiktligt redogöra för hur historiska omständigheter påverkade framväxten och utvecklingen av retorikens teori under antiken
 • utföra elementära retoriska analyser med utgångspunkt i klassisk retorisk teori
 • använda den klassiska retorikens modeller och begrepp för att skapa och framföra tal i den antika retorikens genrer
 • redogöra för kritiska och etiska perspektiv på den klassiska retorikens teori

2. Det moderna mediesamhällets kommunikation 7.5 hp

Kursen lyfter fram de nya villkor som präglar 1900-talets syn på retorisk kommunikation och påverkan fram till idag, inklusive nya mediala förutsättningar och en breddad retorikförståelse. Under kursen övas även den studerandes skicklighet att formulera sig övertygande muntligen och skriftligen i för vår tid typiska mediala situationer och genrer.

Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna:

 • redovisa grundläggande kunskaper om de viktigaste förändringarna av den offentliga kommunikationens sociala och politiska villkor och förutsättningar under 1900-talet och fram till idag
 • redovisa grundläggande kunskaper om samtida retoriska teori- och begreppsbildningar
 • tillämpa samtida retoriska begrepp i analys
 • visa förmåga att i nya genrer och medier utforma text och tal som uppvisar en förståelse av den samtida retorikens villkor

3. Retorisk analys 7.5 hp

Delkursen ger en fördjupad inblick i skilda retorikvetenskapliga analysmetoder. Den studerande genomför en längre alternativt några kortare retoriska analyser och tränar därvid även sin förmåga till grundläggande vetenskapligt skrivande. Delkursen övar också förmågan att granska vetenskapliga texter, att framföra synpunkter muntligen, liksom att ge konstruktiv respons.

Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna:

 • uppvisa grundläggande kunskaper om retorikvetenskaplig metod, samt kunna omsätta dessa kunskaper i form av retoriska analyser
 • analysera retorikvetenskapligt relevanta problem i relation till moderna teorier och begrepp
 • planera, utforma och slutföra retoriska analyser inom givna omfångs- och tidsramar, och med hänsyn till principer för vetenskapligt skrivande
 • kritiskt granska vetenskapliga analyser och ge konstruktiv respons

4. Politisk retorik 7.5 hp

Kursen ger en introduktion till politisk kommunikation från ett retoriskt perspektiv. Den syftar till en grundläggande förtrogenhet med några samtida teorier och begrepp för att förstå och kritiskt granska det politiska språket. Relationen mellan retorik och propaganda diskuteras. Kursens praktiska övningar i skriftlig och muntlig framställning inriktas i första hand mot argumentation och debatt.

Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande drag i den samtida svenska politiska retoriken
 • redovisa grundläggande kunskaper om några centrala linjer i den politiska retorikens västerländska historia fram till idag
 • självständigt använda retoriska begrepp för att analysera politiska tal och andra mediala uttryck för politisk kommunikation
 • med kunskap om modern politisk retorik producera politiska debattinlägg i olika skriftliga och muntliga genrer
 • kritiskt granska och kommentera samtida politisk kommunikation utifrån sociala och mediala faktorer

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Vissa kursmoment har obligatorisk närvaro.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

I delkurserna ges betygen VG, G och U. För godkänt på delkursen Den klassiska retorikens grunder krävs godkänt författande och framförande av förelagda muntliga tal (motsvarande 1 hp) samt godkänt på skriftliga uppgifter (motsvarande 6,5 hp). För väl godkänt betyg på delkursen krävs ett väl godkänt resultat på de skriftliga uppgifterna. För betyg G på kursen måste alla delkurser vara godkända. För betyg VG måste VG uppnås på minst på minst 21,5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin