Spanska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SP008

Kod
5SP008
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Spanska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Spanska A och minst 22,5 hp från Spanska B

Mål

Utbildningen syftar till att ge säker språkfärdighet i tal och skrift, fördjupade kunskaper inom de områden som tidigare studerats, breddning av kunskaperna till ytterligare områden samt förmåga att göra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • i tal och skrift kunna uttrycka sig varierat och anpassat till situation och mottagare
 • ytterligare ha utvecklat sin förmåga att analysera språkligt material
 • ha fördjupade teoretiska insikter i spansk litteraturvetenskap och ytterligare ha utvecklat sin förmåga att analysera texter
 • i ett examensarbete ha visat att han/hon behärskar ett vetenskapligt arbetssätt (problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor)

Dessutom ska studenten kunna:

efter delkurs 1:

 • uppvisa kunskap om textuella, grammatiska och lexikala särdrag hos spanska texter på en högre stilnivå, i synnerhet vetenskapliga och populärvetenskapliga texter
 • uppvisa förmåga att författa texter på adekvat akademisk spanska

efter delkurs 2:

 • uppvisa fördjupade teoretiska insikter i spansk litteraturvetenskap
 • analysera litterära texter genom att tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp, teorier och metoder
 • tolka skönlitterära verk utifrån litterära analyser med hänsyn taget till verkets historiska och sociokulturella kontext
 • redogöra för och diskutera analyser och tolkningar både muntligt och skriftligt
 • självständigt söka, kritiskt granska, redogöra för och tillämpa sekundär litteratur

efter delkurs 3:

 • självständigt genomföra en undersökning inom språk- eller litteraturvetenskap
 • formulera relevanta frågeställningar och problem
 • samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
 • söka, värdera, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur
 • på vårdad spanska skriftligt presentera den genomförda undersökningen
 • försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Akademisk spanska, teori och praktik (7,5 hp)

Särskilda textuella, strukturella och lexikala drag hos texter av vetenskaplig och populärvetenskaplig karaktär analyseras och tränas. Kursen använder också mediering mellan svenska och spanska texter som ett sätt att uppmärksamma och träna dessa drag.

Delkurs 2. Litteraturvetenskap I (7,5 hp)

Spanskspråkiga skönlitterära texter från olika perioder läses, analyseras och diskuteras utifrån olika litterära teorier och metoder. Texterna tolkas utifrån ett historiskt och sociokulturellt perspektiv. Ett kritiskt förhållande till inläst sekundärlitteratur tränas. Kommunikativ kompetens tränas genom diskussioner och skriftliga uppgifter om de lästa texterna.

Delkurs 3. Examensarbete (15 hp)

Kursen består av ett självständigt arbete inom språk- eller litteraturvetenskap som redovisas i form av en uppsats om ca 20 sidor på spanska. I arbetet ges den studerande möjlighet att tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt: sökning, värdering och sammanställning av vetenskaplig litteratur, problemformulering, materialinsamling, analys av materialet utifrån en vald forskningsmetod, tillämpning av forskningsetiska principer i de fall sådana krävs samt bibliografisk sammanställning av källor. Skriftlig och muntlig framställning på akademisk spanska samt vetenskaplig argumentation tränas genom olika inlämningsuppgifter och ventileringstillfällen.

Ämnesval görs i samråd med kursansvarig och handledaren, som utses i särskild ordning.

Undervisning

Kursen ges i två olika former: campusbaserad, och som distanskurs. Undervisningsformerna kopplade till båda varianterna specificeras kursvis nedan, men även i den campusbaserade varianten förväntas studenten regelbundet ta del av information och material via universitetes lärplattform, där även uppgifter kopplade till kursen lämnas in.

Undervisningen består av regelbundna seminarier, självstudier samt muntliga och skriftliga övningsmoment, vilka specificeras kursvis nedan. Undervisningsspråket är spanska.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kurserna.

Delkurs 1: Den campusbaserade undervisningen sker i form av regelbundna seminarier, som inbegriper grupparbete och skriftliga övningar. Den nätbaserade undervisningen består av självstudier baserade på inspelat material och skriftliga övningar samt individuell handledning.

Delkurs 2: Den campusbaserade undervisningen består av regelbundna seminarier, som inbegriper diskussioner där den studerande förväntas delta aktivt samt skriftliga övningar. Den nätbaserade undervisningen består av självstudier och grupparbete.

Delkurs 3: Undervisning på campus ges i form av seminarier och enskild handledning. Den nätbaserade undervisningen består av självstudier baserade på inspelat material och skriftliga övningar samt enskild handledning. Studenten har rätt till 20 timmars enskild handledning, där det inkluderas såväl mötestid som handledares tid för läsning och återkoppling. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium och även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Examination

Examination sker på spanska både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 högskolepoäng.

Studenterna visar resultatet av sitt lärande på följande sätt:

Delkurs 1: Examination sker genom inlämningsuppgifter och ett skriftligt prov.

Delkurs 2: Campuskursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande i seminarier i form av muntliga redovisningar samt genom skriftliga inlämningsuppgifter. Distanskursen examineras genom muntliga inspelningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 3: Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet, utifrån specifika betygskriterier som de studerande får vid terminsstart. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar. En examinator utses i särskild ordning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Spanska C, litteraturvetenskap I, Akademisk spanska, teori och praktik eller Spanska C, självständigt arbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin