Historia A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5HA302

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Moment I

summa ca 395 sidor

Moment II

summa ca 500 sidor

Moment III

summa ca 920 sidor

Moment IV

 • Allen, Robert C., Global economic history: a very short introduction, Oxford, Oxford University Press, 2011Obligatorisk (sidorna 1–39)
 • Burbank, Jane; Cooper, Frederick, Empires in world history: power and the politics of difference, Princeton, N.J., Princeton University Press, cop. 2010Obligatorisk (sidorna 117–286)
 • Darnton, Robert, "An early information society: news and the media in eighteenth-century Paris", in American Historical Review, vol 105, 2000Obligatorisk (http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=5c469b98–5027-43e2–89a8-d41970b183b2%40sessionmgr12&hid=24 35 sidor)
 • Davis, Natalie Z, "Judges, Masters, Diviners: Slaves' Experience of Criminal Justice in Colonial Suriname", in Law and History Review, vol 29, 2011Obligatorisk (http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=8409217&jid=LHR&volumeId=29&issueId=04&aid=8409215 sidorna 925–984)
 • Ghosh, Durba, "Household Crimes and Domestic Order. Keeping the Peace in Colonial Calcutta, c. 1770-c. 1840", in Modern Asian Studies, vol 38, 2004Obligatorisk (http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=232502&jid=ASS&volumeId=38&issueId=03&aid=232501 sidorna 599–623)
 • Global historia från periferin: Norden 1600-1850, 1. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2010Obligatorisk
 • Gustafsson, Harald, Makt och människor: europeisk statsbildning från medeltiden till franska revolutionen, Göteborg, Makadam, 2010Obligatorisk
 • Gustafsson, Harald, Nordens historia: en europeisk region under 1200 år, 2., [aktualiserade] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2007Obligatorisk (sidorna 83–204)
 • Hunt, Margaret R., Women in eighteenth-century Europe, 1st ed., Harlow, England ;a New York, Pearson Longman, 2009Obligatorisk (sidorna 13–133)
 • Jansson, Karin Hassan, "Våld som aggression eller kommunikation? Hemfridsbrott 1550-1650", Historisk tidskrift, 2006:3, http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2006-3/pdf/HT_2006_3-429-452_hassan-jansson.pdfObligatorisk (22 sidor)
 • Lindegren, Jan, "Det danska och svenska resurssystemet i komparation", Mellan två statssystem, red Per SörlinObligatorisk (sidorna 11–50. Finns tillgänglig på studentportalen.)
 • Scribner, Robert W.; Dixon, C. Scott, The German Reformation, 2nd ed., Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003Obligatorisk
 • Tauger, Mark B., Agriculture in world history, 1st ed., Abingdon, Routledge, 2010Obligatorisk (sidorna 54–105)
 • Tilly, Charles, "Cities and States in Europe, 1000-1800", in Theory and Society, vol 18, nr 5, 1989Obligatorisk (http://www.jstor.org/stable/657611 sidorna 563–584)

summa ca 1482 sidor

Moment V

summa ca 1500 sidor

Vissa kortare texter tillkommer som underlag för seminarieuppgifterna. Eventuellt tillkommer även ett par artiklar som ännu inte har kunnat fastställas.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin