Historia A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5HA302

Kod
5HA302
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Historia G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2021
Ansvarig institution
Historiska institutionen

Allmänt

Kursen är en fristående kurs på grundnivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • placera historiska processer, händelser och fenomen i kronologiska sammanhang och relatera dem till varandra
 • redogöra för orsaker till och effekter av historiska processer, händelser och fenomen
 • jämföra historiska processer, händelser och fenomen
 • identifiera och jämföra olika historiska perspektiv
 • argumentera kritiskt och konstruktivt om olika perspektiv i historieskrivning
 • ge exempel på hur maktrelationer har producerats, reproducerats och förändrats genom historien
 • ge exempel på historieämnets etiska aspekter och dess roll i samhället
 • ge exempel på relationen mellan enskilda exempel och övergripande historiska processer
 • bearbeta primärkällor på en grundläggande nivå samt ge exempel på hur historisk kunskap blir till genom empiriskt arbete
 • definiera och använda grundläggande historievetenskapliga begrepp
 • genomföra uppgifter inom givna tids- och omfångsramar samt uttrycka sig språkligt korrekt

Innehåll

Kursens syfte är att studenterna ska förstå historisk förändring och kontinuitet som komplexa processer som kan studeras ur olika perspektiv.

Fokus ligger på

 • politiska processer i termer av statsformering och hur människor har styrt och blivit styrda
 • ekonomiska processer i termer av produktion, handel och hur människor har försörjt sig
 • sociala och kulturella processer som strukturerat samhällsordningen och påverkat människors identitet

Kursen omfattar fem moment.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att senast vid terminens slut komplettera dessa.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin