Humanioraprogrammet

180 hp

På Humanioraprogrammet studerar du människan som kulturell varelse i ett samhälle som blir allt mer komplicerat. Det ger dig en stabil grund för alla yrken där man behöver kunna analysera, tänka kritiskt och kommunicera. Om du vill arbeta med frågor inom kultur och samhälle, kanske som utredare, debattör eller kulturskribent, då är Humanioraprogrammet något för dig!

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Humaniora är ett samlingsbegrepp för ämnen som etnologi, filosofi, historia, genusvetenskap, konstvetenskap och mycket mer. Infallsvinklarna inom humanioraämnena är olika men det är alltid människan, mänskliga produkter och mänskliga kulturer som står i centrum.

Den stora fördelen med Humanioraprogrammet är friheten och möjligheten att bygga upp en humanistisk utbildning som passar just dina intressen och mål. Programmets bärande idé är därför att du själv kombinerar kurser från en stor mängd ämnesområden.

Du får också hjälp att lägga upp en plan för dina studier och skapa din egen unika kompetensprofil. Du kan till exempel läsa:

 • antikens kultur och samhällsliv
 • arkeologi
 • egyptologi
 • estetik
 • etnologi
 • filosofi
 • genusvetenskap
 • historia
 • idéhistoria
 • konstvetenskap
 • kulturantropologi
 • litteraturvetenskap
 • musikvetenskap
 • retorik
 • textilvetenskap.

I början av utbildningen ligger fokus på aktuella samhällsfrågor och debatter. Då granskar och analyserar vi texter, föremål och idéer och får en ökad förståelse för dagens samhälle och dess problem. Du arbetar med analys av andras och egna texter med betoning på betydelsen av källkritik och utvecklar din förmåga att diskutera sakligt med förankring i vetenskaplig litteratur. Du får också metoder och verktyg för att presentera egna analyser i text och tal.

Utbildningen ger dig stor valfrihet att utforma din kompetens efter intresse och mot det område du vill arbeta inom. Du får kunskap och träning i hur dina kunskaper inom humaniora kan bidra till arbetslivet, tillsammans med viktiga verktyg i analys, metod och källkritik.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med något av programmets ämnen som huvudområde.

Termin 1

Den första terminen läser du kursen Humaniora som perspektiv och analys, 30 högskolepoäng (hp). Kursen tar upp viktiga idéer, debatter och perspektiv, såväl historiska som nutida. Därigenom utvecklas din förmåga att hantera många av de frågor som utmanar dagens samhälle, framför allt begreppen fakta och fiktion, kulturella perspektiv, känslor och förnuft, och människans förhållande till sin materiella omgivning. Kursen består av fyra delkurser:

I. Tänka fritt, tänka rätt

En introduktion till humaniora. Här behandlas frågor om vad humanistiska studier är och vad deras värde kan sägas vara. Vidare introduceras frågor om vad humaniora som vetenskap innebär.

II. Kultur och kritik

Flera aspekter av begreppen kultur och kritik belyses, liksom relationen mellan dem. Genom läsning av skilda typer av texter och praktiska övningar utvecklar du olika slags läsarter.

III. Debatt och demokrati

Här problematiserar vi motsatsförhållandet mellan förnuft och känsla i relation till demokratin och dess praktiker. Du utvecklar muntliga färdigheter i saklig, vetenskapligt förankrad argumentation och presentation.

IV. Människa, miljö, materialitet

Här anläggs humanistiska perspektiv på människans möte med teknik och miljö. Du utvecklar dina färdigheter i att skriva texter för skilda syften och olika målgrupper.

Under första terminen får du även skräddarsydda workshops inom akademiskt skrivande och informationssökning.

Termin 2–5

Under följande fyra terminer väljer du fritt bland de många humanistiska huvudområden som universitetet erbjuder. Antagning till samtliga ämnen sker i mån av plats och under förutsättning att du uppfyller de behörighetskrav som finns.

Ett krav för examen är att du läser 90 hp inom ett huvudområde och skriver ett examensarbete om minst 15 hp inom ramen för ditt huvudområde. Du kommer att få information och råd för att välja de huvud- och biämnen du vill fördjupa dig i under utbildningen.

Termin 6

Under den sjätte terminen kan du välja att läsa två programspecifika kurser, en praktikkurs (15 hp) och en projektkurs (15 hp). Inför praktikkursen förväntas du själv hitta lämplig praktikplats och handledare vilka ska godkännas av programansvarig innan praktiken påbörjas. Under projektkursen arbetar vi i grupp för att planera och genomföra ett projekt där humanistisk kunskap förs ut till en bestämd målgrupp utanför universitetsvärlden (det vill säga "Public Humanities"). Kursen ger dig möjlighet att tillämpa och utveckla de kunskaper och färdigheter du hittills erhållit på programmet.

Studera utomlands

Programmets öppna struktur innebär att du har mycket goda möjligheter att studera utomlands under en termin eller delar av en termin. Vi har många utbytesavtal med andra lärosäten i och utanför Europa, och vi uppmuntrar dig att utnyttja de möjligheter som utlandsstudier ger.

Kursernas omfång, utformning och examinationsformer kommer att variera beroende på vilka huvudområden du väljer att läsa. Dessa specificeras närmare i varje enskild kursplan, liksom krav på deltagande.

Undervisningen sker vanligtvis genom föreläsningar, seminarier, exkursioner, workshops och handledning. Former för examination är skriftliga sals- och hemtentamina, såväl som muntliga och skriftliga arbeten.

Kurslitteraturen är vanligtvis författad på svenska eller engelska, även om andra skandinaviska språk förekommer undantagsvis. Undervisning på engelska kan förekomma.

Utbildningen ger dig en bra grund för alla yrken där man behöver kunna analysera, tänka kritiskt och kommunicera. Beroende på val av huvudämne ger programmet dig färdigheter som krävs för arbete vid förlag, statliga myndigheter, museer, eller inom media.

Kunskaperna du får kan tillämpas inom ett mycket brett omfång av olika yrken. Humanister behövs till exempel som utredare, kulturskribenter och kommunikatörer. Utbildningen ger dig också en god grund för vidare studier på mer yrkesinriktade masterutbildningar.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin