Masterprogram i biomedicin

120 hp

Vill du fördjupa dig i biomedicinsk forskning? Vill du använda dina biomedicinska kunskaper för att arbeta med läkemedelsutveckling? Vid masterprogrammet i biomedicin fördjupar du din kunskap om våra vanligaste folksjukdomar och om den friska och sjuka hjärnan. Du följer också utvecklingsprocessen av nya läkemedel, från att ta fram mål för läkemedel till den färdiga produkten. Förbered dig för en karriär inom till exempel forskning, kliniska prövningar eller läkemedelsutveckling.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Programmets tema är "från den sjuka kroppen och den sjuka hjärnan till hur man utvecklar nya läkemedel". Här fokuserar du på forskningsorienterade frågeställningar som tillämpas inom universitetsforskning eller läkemedels- och bioteknologisk industri.

Masterprogrammet i biomedicin har nära anknytning till spännande och aktuell forskning. Med fokus på kopplingen mellan patofysiologi och läkemedelsutveckling, samt flexibla möjligheter för individuell fördjupning, är masterprogrammet en naturlig fortsättning på kandidatprogrammet i biomedicin, men kan även läsas av studenter med bakgrund inom till exempel biologi, medicin eller farmakologi.

Praktisk erfarenhet av experimentella strategier och vetenskapliga frågeställningar utgör integrerade och obligatoriska moment. Du utvecklar din kreativitet och problemlösningsförmåga genom fördjupningsarbeten och examensarbetet.

Under programmets senare del har du möjlighet att skapa din egen karriärväg. Du har till exempel förtur till den eftertraktade kursen Klinisk läkemedelsutveckling som förbereder för arbete med kliniska prövningar. Om du vill arbeta med marknadsföring och innovation kan du söka till Entreprenörsskolan under andra året av programmet.

En annan möjlighet för dig som har ett stort intresse för forskning och som planerar att fortsätta med forskarutbildning är att göra ett experimentellt projekt i en forskargrupp, där du får fördjupa dina teoretiska och laborativa kunskaper inom ett biomedicinskt ämne. Du kan också söka till andra årets kurser inom masterprogrammet i medicinsk forskning där du får göra flera projekt inom olika forskargrupper. Alternativt kan du bredda dina medicinska kunskaper genom att söka till andra kurser vid Uppsala universitet eller vid ett annat universitet i Sverige eller utomlands. Om du väljer att åka på ett utbyte under tredje terminen kan du göra ditt examensarbete i samma land och på det sättet vara utomlands hela andra året av programmet

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med biomedicin som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits).

Den första terminen på programmet börjar med kursen Homeostas och endokrinologi med fokus på folksjukdomar. Här får du en fördjupning i sjukdomslära, endokrinologi och de molekylära mekanismer som ligger bakom våra vanligaste folksjukdomar. Därefter läser du Avancerad neurobiologi med hjärnans sjukdomar, som ger dig fördjupad kunskap om hjärnans biologi och funktion, såsom kognition, beteende, smärta och neurodegeneration.

Under andra terminen tillämpar du dina kunskaper på möjliga behandlingsstrategier av sjukdomar, med fokus på identifiering av nya måltavlor för farmakologisk behandling. Terminen inleds med en valbar period om 15 hp. Ett alternativ är att läsa två kortare kurser; Läkemedelsutveckling, som ger dig en helhetsbild av ett läkemedels utvecklingsprocess, och Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, som tar upp tidig läkemedelsutveckling med tonvikt på interaktionerna mellan läkemedel och målprotein. Du kan byta ut den andra kursen mot kursen Molekylär neurodegeneration, för att fördjupa dina kunskaper om neurodegenerativa sjukdomar, de molekylära mekanismer som orsakar dem och hur de behandlas.

Under den valbara perioden kan du också välja att läsa Immunologi, för att få en grundlig kunskap om immunförsvarets funktion och uppbyggnad. Alternativt kan du under samma period göra ett examensarbete om 15 hp för att kunna ta ut en magisterexamen efter ett år på programmet.
Efter den valbara perioden läser du kursen Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål, som ger dig förståelse för hur nya måltavlor för läkemedel identifieras och utvärderas. Här är laborativa och bioinformatiska tekniker inom läkemedelsindustri och forskning centrala ämnen.

Under tredje terminen väljer du din specialinriktning bland kurser vid Uppsala Universitet eller andra universitet i eller utanför Sverige. Ett exempel är Klinisk läkemedelsutveckling, som har fokus på hur man planerar och genomför kliniska prövningar. Många studenter väljer att läsa laborativa projektkurser under den här terminen för att få ytterligare ämnesfördjupning och erfarenhet av att utföra experimentella studier. Här passar det också bra att åka på ett internationellt utbyte till ett annat universitet. Svensktalande studenter kan också välja att läsa Entreprenörsskolan för att lära sig mer om innovation och marknadsföring.

Under termin fyra utför du ditt examensarbete på 30 hp, vilket ger dig möjlighet att fördjupa dig inom den specialinriktning du valde termin tre. Du kan också välja att göra ett examensarbete om 45 hp med början i mitten av den tredje terminen.

Kurser inom programmet

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Studera utomlands

Eftersom programmet har en hög grad av flexibilitet finns det mycket goda möjligheter att åka på utbyte, till exempel under tredje terminen. Det är också vanligt att studenter väljer att göra sitt examensarbete vid ett universitet i ett annat land.

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, gruppundervisning och demonstrationer. Programmet förutsätter studier på heltid.

Första året består huvudsakligen av teoretiska kurser. En seminarieserie med föreläsningar om forskningsetik, presentationsteknik, bioetik med mera ges under den första terminen. Under andra året finns möjlighet till mer laborativ praktik, främst under examensarbetet, men även under den valbara tredje terminen.

Programmet ges i Uppsala och undervisningsspråket är engelska.

Masterprogrammet i biomedicin förbereder dig för arbete inom:

  • forskning
  • läkemedelsutveckling
  • utredning
  • produktion
  • affärsledning
  • information med anknytning till medicin och bioteknologi.

Våra tidigare studenter jobbar nu till exempel på Quintiles, Scandinavian CRO och Thermo Fisher Scientific. Deras yrkestitlar är bland annat Clinical Trial Coordinator, Product Development Specialist och Marketing Manager. Arbetsmarknaden är god och det finns ett stort behov av personer med biomedicinsk utbildning inom läkemedelsindustrin.

Utbildningens starka forskningsanknytning förbereder dig också för att påbörja en forskarutbildning som leder till en framtida doktorsexamen. Våra tidigare studenter har doktorerat antingen i Sverige eller utomlands och är eftertraktade tack vare sin vetenskapliga kompetens.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin