Masterprogram i musikvetenskap

120 hp

Inom masterprogrammet i musikvetenskap studerar och utforskar du musik från alla kulturer och tidsperioder. Du får en stark och bred kompetens inom det vetenskapliga studiet av musik och musikrelaterade fenomen i alla dess förekommande former. Efter programmet kan du se fram emot en karriär inom exempelvis musikjournalism, arkiv, bibliotek och museer, public service, olika sektorer av det professionella musiklivet eller en utbildning på forskarnivå.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

En kritisk och nyanserad förståelse av musik och dess roll i människans liv och samhällen är av stor betydelse för att begripa både vår historia, nutid och framtid. Våra tidigare studenter har oftast bakgrund från musikstudier på olika nivåer, och kan även ha läst andra kandidatprogram med betydande musikinslag, kombinerat med ett eget starkt, intellektuellt präglat musikintresse.

Det här masterprogrammet är utvecklat för att ge en stark och bred kompetens inom det vetenskapliga studiet av musik och musikrelaterade fenomen i alla dess förekommande former. Som student tränar du upp ett precist och analytiskt perspektiv på musik både som klingande form och noterade källor, samt på olika utsagor och förhållningssätt till musik.

Du får bygga upp egen expertis inom ett specialområde genom arbetet med en uppsats, under handledning och mentorskap från seniora forskare och lärare. Förutom ett brett kursutbud inom musikvetenskap och möjligheter att välja kurser från andra humanistiska ämnen finns också möjligheten att läsa en termin vid ett utländskt lärosäte. Våra alumner har fortsatt sina karriärer som doktorander, inom annat akademiskt arbete, journalistik, public service, musikadministration, samt inom arkiv- och bibliotekssektorn.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med musikvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet i musikvetenskap löper över två år, men det är även möjligt att läsa en ettårig magisterutbildning. För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 högskolepoäng (hp), samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Det är obligatoriskt att läsa minst en av två tematiskt inriktade teori- och metodkurser. Dessa är komplementära, kan läsas oberoende av varandra och erbjuds vartannat år vardera. Övriga kurser är valbara.

Kurser inom programmet

Följande kurser om 7,5 hp erbjuds regelbundet och kan väljas som valbara kurser inom programmet:

 • Filmmusikstudier
 • Musikanalys: noterad musik
 • Music and Cultural Exchange in Early Modern Times
 • Att analysera musik utan notation
 • Musiketnologiska perspektiv
 • Aktuella perspektiv i populärmusikstudier
 • Historisk musikvetenskap
 • Musikestetik
 • Musik och kulturteori
 • Musik, kultur och religion i Mellanöstern
 • Projektplan för masteruppsats
 • Verksamhetsförlagd utbildning

Studera utomlands

Studenter på programmet kan välja att läsa utomlands, genom exempelvis ERASMUS. Tidigare studenter har studerat i exempelvis Tyskland (Heidelberg) och Storbritannien (Royal Holloway, University of London).

Institutionens kurser på avancerad nivå omfattar 7,5 hp vardera och ges på halvfart. Undervisningsformerna är seminarier, föreläsningar och fortlöpande presentationer av studenternas egna arbeten. Kurserna examineras i regel både genom aktivt seminariedeltagare och hemtentamina.

Kurserna i musikvetenskap ges på engelska. Normalt ges utöver teori- och metodkurserna ytterligare en kurs i musikanalys under vårterminerna och en tematisk kurs vardera under höst- och vårterminen.

Du har möjlighet att göra en poänggivande praktik under fem veckor (motsvarande 7,5 hp) efter samråd med studierektor för avancerad nivå och berörd praktikplats.

Detta program ger dig goda analytiska, teoretiska och professionella verktyg för en karriär i många olika delar av musiksektorn.

Tidigare studenter har fortsatt sitt arbete inom akademiskt arbete, journalistik, musikmedier och administration och i arkiv- och bibliotekssektorn inom musik. Programmet ger dig en stark bas för en fortsatt akademisk karriär inom musikvetenskaplig forskning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin