Masterprogram i psykologi

120 hp

Vill du lära dig om den senaste forskningen inom psykologi? Vid masterprogrammet i psykologi får du fördjupad förståelse för hur det mänskliga psyket fungerar inom områden som utvecklingspsykologi, emotion, kognition och klinisk psykologi. I undervisningen diskuteras hur grundforskning kan bidra till social hållbarhet och psykisk hälsa. Du kan även göra praktik inom forskargrupper. Programmet förbereder dig för forskarstudier eller som expert inom organisation och statsförvaltning.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Programmet ger bred och fördjupad kunskap inom området psykologi och har nära anknytning till den forskning som bedrivs vid institutionens avdelningar. Du får ta del av aktuell forskning inom utvecklingspsykologi, kognition och perception, emotion och biologisk psykologi samt klinisk psykologi och psykisk hälsa.

Programmet utvecklar din förståelse för ett vetenskapligt tillvägagångssätt och ger dig praktiska färdigheter i forskningsarbete. Du siktar kanske på en akademisk karriär eller vill arbeta som expert inom organisationer eller statsförvaltning till exempel inom HR, utbildning eller hälsa.

Observera att det här masterprogrammet inte är en yrkesutbildning och leder inte fram till legitimation som psykolog.

Programmet karakteriseras av följande delar:

 • Lärarna är aktiva forskare från olika forskningsavdelningar som representerar utvecklingspsykologi, kognition och perception, emotion och biologisk psykologi samt klinisk psykologi och psykisk hälsa.
 • Programmet lyfter fram hur psykologin som vetenskap kan relateras till dagsaktuella utmaningar ifråga om hållbar samhällsutveckling till exempel när det gäller social hållbarhet och psykisk hälsa.
 • Under senare del av programmet kan du välja att göra vetenskaplig praktik inom någon av institutionens forskargrupper. Du får utveckla färdigheter i det vetenskapliga hantverket till exempel att utgöra en viss typ av mätningar i den dagliga verksamheten.

Institutionens forskningsavdelningar har tillgång till avancerade mätmetoder beträffande ögon- och kroppsrörelser, matematiska modelleringsmodeller, fysiologiska mätningar, hjärnavbildningar samt beteendestudier i laboratoriemiljö.

Studentprofil

Det här programmet passar för dig som har ett starkt intresse för psykologin som vetenskap – kanske har du ambitionen att gå vidare till doktorandstudier eller så är ditt intresse inriktat mot att kunna omsätta dina kunskaper till samhälleliga förbättringar inom organisationer, näringsliv eller samhällsförvaltning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med psykologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Den första terminen innehåller bland annat två obligatoriska kurser där du läser om kognition och perception, samt emotion och biologisk psykologi. Utöver det läser du två metodkurser. Den andra terminen börjar med två obligatoriska kurser i utvecklingspsykologi och klinisk psykologi, och den andra halvan av terminen består av valbara kurser i psykologi.

Under den tredje terminen kan du välja valbara kurser om 30 hp varav en möjlighet är att välja en kurs i vetenskaplig praktik om 15 hp.

Den sista terminen ägnas till att skriva ett vetenskapligt arbete, 30 hp.

Detta masterprogram inte är en yrkesutbildning och leder inte fram till legitimation som psykolog.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Kognition och perception, 7,5 hp
 • Emotion och biologisk psykologi, 7,5 hp
 • Psykologiska mätmetoder, 7,5 hp
 • Statistisk design och analys, 7,5 hp

Termin 2

 • Utvecklingspsykologi, 7,5 hp
 • Klinisk psykologi, 7,5 hp
 • Valbara kurser i psykologi, 15 hp

Termin 3

 • Möjlighet att välja vetenskaplig praktik, 15 hp, samt valbara kurser i psykologi eller inom andra närliggande ämnen om 15 hp.

Alternativt

 • Valbara kurser i psykologi eller närliggande ämnen, totalt 30 hp

Termin 4

 • Vetenskapligt arbete, 30 hp

Studera utomlands

Under tredje terminen finns möjlighet att förlägga valbara kurser till utbytesstudier.

Programmet är forskningsorienterat och bygger på teori och empirisk forskning. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, litteraturinläsning, handledning av vetenskaplig praktik och författande av vetenskapliga texter. Studenterna uppmuntras till att diskutera och värdera vetenskaplig kunskap i akademiska seminarier.

Skriftlig och muntliga framställning av egna arbeten är en central del av undervisningen. Du ges möjlighet till praktisk träning i forskningsarbete och att göra en längre vetenskaplig praktik och att skriva uppsats inom ett forskningsprojekt.

Programmet förbereder för såväl en akademisk karriär som arbete inom offentliga myndigheter eller privata organisationer och företag. Om du väljer en fortsatt karriär inom akademin är ett naturligt nästa steg att söka sig en doktorandutbildning inom psykologi eller besläktat ämne.

Väljer du att jobba utanför universitetsvärlden finns en rad möjliga arbetsuppgifter och roller, till exempel relaterat till personalarbete, hälsofrämjande åtgärder, riskbedömningar eller preventiva insatser för individer eller grupper.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin