Samhällsplaneringsprogram

180 hp

Vill du bidra till ett hållbart och fungerande samhälle? Samhällsplaneringsprogrammet utvecklar din förmåga att analysera samhällets utmaningar, att balansera olika samhällsaktörers intressen och behov, samt att bidra till hållbara lösningar. Samhällsplanerare återfinns i såväl offentlig som privat sektor, med uppdrag inom till exempel lokal och regional utveckling, stadsplanering, klimatanpassning, infrastruktur och kommunikation, samt geografiska informationssystem (GIS).

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Samhällsplaneringsprogrammet förbereder dig för ett arbete där du är med och utformar det framtida samhället. Programmet utvecklar din förmåga att identifiera och analysera planeringsproblem ur olika perspektiv, göra konsekvensanalyser av beslut, föreslå lösningar, samt initiera och genomföra projekt. Förutom specifika kunskaper inom planeringens teori och praktik, lägger programmet stor vikt vid utvecklingen av din förmåga till kritiskt tänkande och vetenskaplig analys.

Samhällsplaneringsprogrammet bygger på ett samarbete mellan samhällsgeografi, statskunskap och sociologi, samt statistik och juridik. I fokus för studierna står samhällsplaneringens geografiska förutsättningar, demokratiska principer och juridiska ramar, liksom samhällsplaneringens betydelse för individens välfärd. Ett centralt tema genom hela utbildningen är samhällsplaneringens möjligheter att bidra till en hållbar utveckling, liksom de utmaningar och möjligheter som globaliseringen innebär.

Utbildningen ger dig

 • en teoretisk kunskapsbas inom samhällsgeografi, statskunskap och sociologi, samt juridik och statistik
 • ett program där fältarbete, studiebesök och exkursioner är centrala inslag
 • möjlighet till praktik och utlandsstudier.

Under utbildningen läser du kurser särskilt anpassade för ett yrkesliv inom samhällsplanering. Du får kunskaper och färdigheter inom geografiska informationssystem (GIS), med möjlighet till ytterligare fördjupning. Programmet ger även möjlighet till valfri breddning eller fördjupning under programmets två sista terminer, vilket kan utmärka dig på arbetsmarknaden.

Du får ta del av gästföreläsningar med praktiserande planerare, likaså tillgång till nätverk och ett aktivt föreningsliv genom Föreningen samhällsvetarna.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med samhällsgeografi som huvudområde.

Samhällsplaneringsprogrammet består av sex terminer (180 högskolepoäng, hp). Under de första fyra terminerna läser du programspecifika obligatoriska kurser, medan de två sista terminerna ägnas åt valfria kurser.

Programmet inleds med en introduktionstermin som utformats i ett samarbete mellan ämnena samhällsgeografi, statskunskap och sociologi. Här ges en orientering i samhällsplaneringens grundläggande förutsättningar och betydelse i det moderna samhället, med hållbar utveckling och globalisering som centrala teman.

Den andra terminen ägnas åt kurser i statistik och geografiska informationssystem (GIS), som bägge erbjuder viktiga verktyg för samhällsanalys.

Den tredje terminen består av en kurs i fastighetsrätt för samhällsplanerare (kursen räknas som handelsrätt) samt en kurs om regionala och lokala utvecklingsstrategier. Båda kurserna innehåller projektarbeten med utgångspunkt i praktiknära planeringsproblem.

I fokus för den fjärde terminen står det vetenskapliga hantverket, med kurser i teori, vetenskaplig metod samt ett självständigt uppsatsarbete inom samhällsgeografi (15 hp). När du avslutat den fjärde terminens kurser med godkänt resultat har du uppnått 90 hp (med successiv fördjupning) inom samhällsgeografi, och har därmed huvudområdet för examen klart.

De femte och sjätte terminerna är relativt fria. Ett alternativ är att läsa vidare inom statskunskap eller sociologi (programmets introduktionstermin ger behörighet till B-kurserna i dessa två ämnen), statistik, juridik (handelsrätt) eller GIS. Ett annat alternativ är att använda dessa terminer till att bredda dina kunskaper genom att välja andra kurser som kan vara relevanta för din karriär eller som vidareutvecklar dina intressen. Ytterligare ett alternativ är att genomföra en praktikkurs under en av dessa terminer.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Planering, befolkning och politik, 15 hp
 • Hållbar utveckling och globalisering, 15 hp

Termin 2

 • Statistik för samhällsplanerare, 15 hp
 • Geografiska informationssystem i samhällsplaneringen, 15 hp

Termin 3

 • Fastighetsrätt för samhällsplanerare, 15 hp
 • Regionala och lokala utvecklingsstrategier, 15 hp

Termin 4

 • Planering i idé och praktik, 7,5 hp
 • Metod och analys, 7,5 hp
 • Uppsats i samhällsgeografi med planeringsinriktning, 15 hp

Termin 5 och 6

 • Valfria studier eller praktik, totalt 60 hp

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga dina studier utomlands, i första hand under termin fyra och fem. Uppsala universitet har utbytesprogram med ett stort antal lärosäten i olika länder och du kan få hjälp med att hitta kurser som passar dig och som kan tillgodoräknas i examen.

Programmet ges i Uppsala. I utbildningen möter du olika undervisningsformer. På föreläsningarna ger läraren överblick och perspektiv på kurslitteraturen, medan seminarierna erbjuder möjlighet till djupare diskussioner i mindre grupper kring kursernas centrala frågeställningar. På övningarna och i projektarbetena utvecklar du din förmåga att lösa planeringsrelevanta uppgifter. Genom skriftliga inlämningsuppgifter och uppsatser, som sedan diskuteras i grupp, lär du dig grunderna för vetenskaplig argumentation och kritik.

Ett annat viktigt inslag är exkursioner och fältarbeten där planeringsfrågor analyseras och diskuteras med den fysiska miljön eller platsen som utgångspunkt. Vistelserna i fält kan vara mellan en halv dag eller en knapp vecka. Ofta är exkursionerna utanför Uppsala.

Genom hela utbildningen förväntas du som student ta ansvar för att självständigt läsa kurslitteraturen, liksom att förbereda dig för och aktivt delta i seminarier och övningar. Kurslitteraturen innehåller texter på svenska och engelska. Undervisningen sker normalt på svenska, men inslag på engelska kan förekomma.

Väljer du att göra praktik får du då möjlighet att utveckla din förmåga att arbeta självständigt och i samverkan med andra. Praktiken syftar till att du som studerande ska träna dig i att använda förvärvade kunskaper i arbetsuppgifter på en arbetsplats. De arbetsplatsförlagda studierna kan genomföras vid myndigheter, organisationer eller företag. Praktik kan endast ske på en arbetsplats som berörd institution har godkänt.

Samhällsplaneringsprogrammet vilar på ett samarbete mellan olika ämnen, som alla ger kunskaper och färdigheter som efterfrågas inom det breda fältet samhällsplanering, både inom Sverige och internationellt. Programmets upplägg gör det möjligt för dig att fördjupa dig inom specifika samhällsplaneringsområden. Efter examen från programmet kan du också fortsätta dina studier på avancerad nivå med en masterutbildning.

Våra tidigare studenter återfinns inom statlig förvaltning, kommuner, länsstyrelser och andra regionala myndighetsorgan, nationella och internationella organisationer, liksom i konsultföretag med inriktning mot samhällsbyggnad.

Läs våra alumnberättelser för att få mer inblick i kopplingen mellan utbildningen och arbetslivet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin