Masterprogram i människa-datorinteraktion

120 hp

Utbildningsplan, SMD2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SMD2M
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 augusti 2020
Diarienummer
SAMFK 2020/69 Doss: 3.2.1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för informatik och media, Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 30 hp i ett datarelaterat ämne.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Utbildningens huvudområde är människa-datorinteraktion, vilket inbegriper

 • Teorier och metoder för att undersöka samspelet mellan IT-system och människor
 • Teorier och metoder för utformning av IT-baserade system, artefakter, och tjänster ur ett människocentrerat perspektiv
 • Teorier och metoder för utvärdering och förändring av IT-baserade lösningar ur ett människocentrerat perspektiv

Programmet ger den kunskap som behövs för att arbeta med olika typer av människoperspektiv på IT-baserad teknik, att självständigt delta i och planera en användarcentrerad IT-utvecklingsprocess, att utveckla innovativa IT-baserade system, tjänster och artefakter, samt att utvärdera och vidareutveckla datorsystem med människan i fokus. Programmet förbereder för att kunna bedriva forskning inom huvudområdet.

Mål

Mål uttryckta som förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

För masterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad kunskap om människocentrerade perspektiv på IT-baserade system, tjänster och artefakter
 • visa fördjupad kunskap om bredden av värdeperspektiv som finns på IT-baserade system, såsom hållbarhet, integritet och demokratiaspekter
 • visa orienterande kunskap om politiska, kulturella, ekonomiska och organisatoriska perspektiv på IT-baserade system, tjänster och artefakter
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen
 • visa fördjupad kunskap om människocentrerade och värdemedvetna metoder för analys, design samt utvärdering av IT-baserade system, tjänster och artefakter samt deras vetenskapliga grund

Färdighet och förmåga

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt, och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera, och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera sitt arbete
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • visa förmåga att ge och ta konstruktiv kritik om eget och andras arbete
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet
 • visa färdighet att med hjälp av en eller flera interaktiva tekniker och material producera funktionella prototyper
 • visa förmåga att delta i och planera IT-relaterade förändringsprocesser
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper och förmåga att aktivt delta i sådana samarbetsprojekt
 • visa förmåga att med ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla och utvärdera metoder och designlösningar för IT-system, tjänster och artefakter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa förmåga att undersöka och värdera de sociala och etiska konsekvenserna av IT-baserade system, tjänster och artefakter
 • visa förmåga att integrera etiska perspektiv i IT-baserade lösningar
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Programmets uppläggning

Programmets innehåll och struktur

Programmet omfattar 120 högskolepoäng. I programmet ges fördjupade kunskaper inom ämnet människa-datorinteraktion.

Termin 1

Under första terminen ges kurser som introducerar och ger översikt över ämnet människa-datorinteraktion. Under terminen presenteras ämnets teorier och teoretiska inriktningar, flera vanliga metoder, både kvantitativa och kvalitativa, samt ämnets praktik.

Termin 2

Under termin två erbjuds fördjupningskurser inom gränssnittsutveckling, design och designperspektiv, samt etiska perspektiv och organisationsperspektiv.

Termin 3

Under termin tre erbjuds studenten breddningskurser med anknytning till närliggande ämnen såsom människa, teknik och organisation, sociala medier och inkluderande design. Under denna termin erbjuds även möjlighet at välja en arbetsplatsbeserad praktikkurs.

Termin 4

Under terminen genomför studenterna sitt examensarbete.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, projektuppgifter, handledning och laborationer. Varierande examinationsformer kommer att tillämpas med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning. En ambition är att för ett stort antal kurser bedriva undervisningen i projektform med någon form av arbetslivsanknytning.

Undervisningsspråk är engelska.

Examen

Programmet leder till en masterexamen om 120 högskolepoäng med huvudområdet människa-datorinteraktion varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin